Điều kiện dự thầu đối với nhà thầu nước ngoài

Bà Ngân hỏi, trường hợp này có những yêu cầu nào với nhà thầu? Nhà thầu này có thể tham gia vào những dự án có điều kiện như thế nào tại Việt Nam?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Pháp luật về đấu thầu quy định về các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013. Nhà thầu là tổ chức khi tham dự thầu phải đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013. Đấu thầu quốc tế quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo đó, đề nghị bà căn cứ vào các quy định nêu trên để xác định gói thầu có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 hay không, nhà thầu nước ngoài có được tham dự thầu hay không, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-du-thau-doi-voi-nha-thau-nuoc-ngoai-102240503145942584.htm