Thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Điểm 1.1 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định, người đang tham gia BHYT theo đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình được hoàn trả tiền đóng BHYT trong trường hợp người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT); số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ, tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Trường hợp của bà được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới từ tháng 12/2023. Thẻ BHYT đã cấp trước đó được báo giảm và số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT từ tháng 12/2023 đến hết thời hạn giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Người tham gia kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan BHXH trên địa bàn để được giải quyết theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/thu-tuc-hoan-tra-tien-dong-bhyt-102240510163353755.htm