Giá dự thầu vượt giá gói thầu, xử lý thế nào?

Ông Đạt hỏi, trường hợp này có được áp dụng Điểm c Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không (khi thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng cũng đều áp dụng biểu mẫu như hình thức đấu thầu rộng rãi)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trách nhiệm xử lý tình huống trong lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 73; Khoản 4 Điều 74; Điểm d Khoản 2 Điều 75 Luật Đấu thầu năm 2013.

Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách quy định tại Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (bao gồm gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng).

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/gia-du-thau-vuot-gia-goi-thau-xu-ly-the-nao-102240507144238982.htm