Sửa quy định về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sửa quy định về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 1.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (Điều 3) như sau:

Việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; xây dựng, công nghệ thông tin; quản lý, sử dụng tài sản công và quy định pháp luật có liên quan trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
Trường hợp giao chủ dự án tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện dự án phát triển sản xuất được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 2024 của Quốc hội."
Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung và mức chi chung (Điều 4). Cụ thể, chi thù lao cho các hoạt động tập luyện, biểu diễn của diễn viên, người tham gia cuộc thi, ngày hội, giao lưu, liên hoan, trình diễn, tái hiện, thực nghiệm:
Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 60.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.
Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính là 100.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin triển lãm hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã quyết định.

Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác là 80.000 đồng/người".

Đồng thời dự thảo bổ sung quy định: Chi lẵng quà cho các điển hình tiên tiến: Mức chi tối đa trị giá 500.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm."

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/sua-quy-dinh-ve-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-102240520141933834.htm