Có thể tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quy định người có tên trong cùng một gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, ông tới tổ chức dịch vụ thu hoặc cơ quan BHXH, cung cấp mã số BHXH, đóng tiền để được ghi nhận quá trình tham gia BHXH và cấp thẻ BHYT theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/co-the-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-sau-khi-nghi-viec-102240525124323091.htm