Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chỉ quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng, không quy định việc cấp lại trong trường hợp dự án đã bị chấm dứt hoạt động.

Do đó, trong trường hợp nhà đầu tư có đề xuất dự án, đề nghị nghiên cứu các quy định về cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-102240517091058345.htm