Lao động nước ngoài có phải tham gia BHYT?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Điểm a Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng quốc hội ban hành Luật BHYT, trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/lao-dong-nuoc-ngoai-co-phai-tham-gia-bhyt-102240527104227701.htm