Đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá như thế nào?

Đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá như thế nào?- Ảnh 1.

Theo Thông tư, nội dung đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá gồm: Duy trì điều kiện hoạt động thẩm định giá; chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá; tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, tổ chức; tham gia phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế; tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá của Bộ, ngành, địa phương; tham gia phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thẩm định giá.

Kỳ đánh giá từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm liền trước năm tổ chức thực hiện đánh giá.

Trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 hằng năm, Cục Quản lý giá tổ chức đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trước kỳ đánh giá;

Đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá từ 6 tháng trở lên trong kỳ đánh giá;

Đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá trong giai đoạn tổ chức thực hiện đánh giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này để làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá.

Kết quả đánh giá được công khai trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính trước 30/6 hằng năm

Thông tư nêu rõ, phương thức đánh giá được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, thống kê từ các nguồn thông tin sau:

Thông tin, số liệu tại Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá theo quy định;

Thông tin, số liệu có được trong quá trình quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá;

Thông tin phản ánh từ Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân (nếu có).

Nội dung đánh giá theo từng mức độ hoạt động thông qua điểm số chi tiết cho từng chỉ tiêu thành phần (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

Việc đánh giá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá. Kết quả đánh giá được Cục Quản lý giá công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Kết quả đánh giá không phản ánh chất lượng của các Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá cụ thể của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá.

Theo Khánh Linh (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/danh-gia-hoat-dong-doanh-nghiep-tham-dinh-gia-nhu-the-nao-102240610150011634.htm