Tiêu chuẩn làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Dung được Giám đốc Sở Nội vụ tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên từ năm 2004 cho đến nay.

Theo Phụ lục VII Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm quy định đối với vị trí việc làm kế toán viên, yêu cầu trình độ đào tạo: "Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác"; căn cứ Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên là "có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính".

Bà Dung chỉ có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, không có bằng cử nhân kế toán nên không đáp ứng tiêu chuẩn kế toán viên.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC, trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trước ngày 1/1/2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm.

Theo Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC, trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch, chức danh nghề nghiệp kế toán.

Bà Dung hỏi, căn cứ theo quy định của pháp luật thì hiện bà có được tiếp tục làm kế toán đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo như thông tin bà Trương Dung cung cấp bà được Giám đốc Sở Nội vụ tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên từ năm 2004.

Tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật kế toán quy định như sau:

"7. Đối với người không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính tại các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán nhưng không được bổ nhiệm kế toán trưởng cho đến khi bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của kế toán trưởng theo quy định đối với kế toán trưởng, trừ những người vẫn được làm kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 6 Điều này".

Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương công chức đối với các ngạch chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ:

"Trường hợp công chức không có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán nhưng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán, kế toán viên chính trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định quy định một số điều của Luật kế toán và tiếp tục giữ ngạch đã được bổ nhiệm; trường hợp thi nâng ngạch cao hơn phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư này".

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, bà Trương Dung đủ điều kiện tiếp tục công việc kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-lam-ke-toan-tai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-102240606160624029.htm