Về quyết định đơn phương thu hồi trước thời hạn đất giao theo hợp đồng thỏa thuận đầu tư, khai thác và chuyển giao của Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 21/8/2013, Thanh tra tỉnh có Kết luận số 276/KL-TTR về Dự án đầu tư xây dựng chợ Bắc Sơn, huyện Phổ Yên trong đó Công ty SIAAI có những sai phạm: Xây dụng một số hạng mục sai quy hoạch được duyệt; Thực hiện tiến độ Dự án rất chậm so với Giây phép đầu tư; cố tình không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; Không nghiêm túc, không chấp hành quyết định thanh ừa của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Ngày 06/01/2014, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 22/UBND-KTN chỉ đạo giải quyết sai phạm trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ Bắc Sơn với nội dung:

“ 1 Giao Sở KỈ hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét những sai phạm c. Công ty Co phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuất khẩu SIAAI (Công ty SỈAAI), nểu cỏ đủ cơ sơ thì thực hiện các thủ tục trình ƯBND tình quyết định thu hồi Giây chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng chợ kinh doanh đâu môi thị trân Băc Sơn đã cấp cho Công ty SIAAI.

  1. Yêu cầu UBND hitỵện Phổ Yên thực hiện kiểm tra, xử lý việc Công ty SIAAI không châp hành đây đủ nghĩa vụ đăng kỷ, kê khai, nộp thuế sử dụng đât phỉ nông nghiệp theo quy định; xây dựng các hạng mục không đủng quy hoạch; Công ty SIAAI đã kỷ hợp đông với các hộ kinh doanh cho thuê kỉôt nhưng thực tế không xây dụng ldôt mà cho thuê mặt bằng đất.

3 Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm các thủ tục cần thiết thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cẩp cho Công ty SIAAI, khắc phục và xử lỷ theo đủng quy định của Luật Đất đai và các văn ban hưởng dẫn thi hành

“+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã cặp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số BA 227501 ngay 05/5/2010 cho Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng SIAAI, song trong ổiay chứng nhận không ghi đay đủ vị Nguồn góc sử dụng (ghi thiếu cụm từ “được miên tiền sử dụng đất”); Các cơ quan chức năng ở tình đã kiêm tra, xác minh và đề nghị UBND tỉnh Thải Nguyên thu hồi Giấy chứng nhận trên đê làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo đủng quy định pháp luật. Công ty SIAAI co V kien đề nghị và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại công van sô 412/STNMT-QLĐĐ ngay 23/4/2014 và được UBND tinh Thải Nguyên trả lời tại Công văn sổ 2257/UBND-NC ngày 26/8/2014; song Công ty SIAAI chưa chủ động phổi hợp giải quyết và tiếp tục có nhiều đơn kiến nghị gửi tới nhiều cơ quan khác nhau.

Đê nghị Công ty SIAAIphoi hợp vói các cơ quan chức năng ở tình Thải Nguyên đê giải quyết những tồn tại, đảm bào quyền, lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư và đúng quy định pháp luật.

+ Ụỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi ừĩcờng Thải Nguyên tiếp tục mời và hướng dẫn Công ty SIAAI thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đẩt, sổ BA 227501 cấp ngày 05/5/2010 để làm đầy đủ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật;

Giao cho Cục thuế tình Thái Nguyên hướng dẫn Công ty SIAAI làm các thủ tục miễn tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật”.

Tuy nhiên, Công ty SIAAI vẫn tiếp tục cổ đơn kiến nghị gửi nhiều cơ quan khác nhau từ Trung ương đến địa phương.

Công ty SIAAI vẫn không phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết những tồn tại vướng mắc.

II về kiến nghị của Công ty SIAAI tại Công văn số 4239/VPCP-ĐMDN ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng báo cáo như sau:

  1. Quyết định thu hồi đẩt của UBND thị xã Phổ Yên có hay không vi phạm hợp đồng thỏa thuận đầu tư kỷ ngày 14/12/2009

Năm 2015, Thực hiện dự án Thành phần sổ 1 - Khu đất 213 ha do Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 4519/QĐ-BQP ngày 22/11/2011, xây dựng tuyến đường dài trên 2 km trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên do Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện thu hồi đất của 50 hộ dân và phần đất của Chợ Bắc sơn (1.415,4 m2/9.900 m2) Đây là dự án thu hồi để phục vụ cho quốc phòng, an ninh, theo Điều 61 của Luật Đất đai năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ủy quyền cho ƯBND thị xã Phổ Yên thực hiện đúng và đầy đủ trình tự trong thu hồi bôi thường giải phóng mặt băng, cụ thể như sau:

Ngày 14/3/2016, ƯBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 123/TB-ƯBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Thành phần số 1 - Khu đất 213 ha trên địa bàn phường Bắc Sem, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Trong quá trình kê khai Công ty SIAAI đã phổi hợp kê khai về đất và tài sản).

  Ngày 27/12/2016, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 8968/QD-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ ữợ về đường dây điện chiếu sáng của Công ty SIAAI, để thực hiện dự án Thành phần số 1 - Khu đất 213 ha trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tính Thái Nguyên.

Ban Bồi thường GPMB và Ban Quản lý dự án thị xã đã gửi các quyết định thu hồi đất, phương án phê duyệt bồi thường hỗ trợ tới Công ty SIAAI để kiểm ữa đối chiếu trước khi nhận tiền bồi thường và gửi giấy mời đề nghị Công ty SIAAI phối hợp nhận tiền bồi thường hỗ ữợ bàn giao mặt bằng sớm cho chủ dự án thi công dự án Thành phần số 1 - Khu đất 213 ha.

Theo quy định tại Điều 294, Luật Thương mại 2005, việc UBND thị xã Phổ Yên ban hành quyết định thu hồi đất năm 2016 là yếu tố khách quan, không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng, do vậy việc Công ty SIAAI cho rằng các cơ quan hành' chính can thiệp phá vỡ hợp đồng là không có cơ sở.

2. về tình hình an ninh trật tự tại khu vực Chợ Bắc Sơn

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực vào cuộc để tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho Công ty SIAAI trong việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Bắc Sơn. Tuy nhiên, Công ty SIAAI đã không thiện chí, không hợp tác trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương (UBND thị xã Phổ Yên) trong việc giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án. UBND thị xã Phổ Yên đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho các doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bộ tài nguyên và Môi trường: về nội dung này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 281/TCQLĐĐ-CSPC ngày 24 tháng 2 năm 2017