Các Sở, ngành, đơn vị, chưa thực sự coi trọng vai trò cũng như vị trí của Hiệp hội trong nền kinh tế, việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội còn mang tính chất qua loa, phiến diện.

Nhận thức được tầm quan ừọng của các Hiệp hội doanh nghiệp đối với sự phát triển nền kinh tế, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã rất coi. trọng, quan tâm, tạo điều kiện thành lập, hoạt động, phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, cụ thể:

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thành lập tại Quyết đinh số 458/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2007. Hàng năm Hiệp hội Doanh nghiệp đều được tỉnh cấp kinh phí hoạt động, từ năm 2015 đến năm 2017, tổng số kinh phí ngân sách nhà nựớc .cấp cho Hiệp hội là 1.150 triệu đồng.

Tỉnh Bắc Giang luôn tạo điều kiện, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính 'sách của Trung ương và của tỉnh; ửiam gia vào quá trình đối thoại chính sách như tham gia phản biện đối với Dự thảo Kế hoạch Phát ừiển kinh tế - xã hội, chính sách về đầu tư, chính sách đất đai... Qua đó đã có những ảnh hưởng nhất định, với nhiều chuyển biến ở một số lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

Những đề xuất, phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp từ Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh vói Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan của tình đều được xem xét ữả lời, giải quyết. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng thường xuyên phối hơp với các cấp, các ngành xử lý, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiêp ổn đinh và phát triển; hỗ trợ cho doanh nghiệp về pháp lý, pháp luật eó liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phối hợp tổ chức gặp pgfe đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; hỗ ừợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ chủ chôt; hô trợ xúc tiến thương mại... Vì vậy, Hiệp hội đã được UBND tính, VCCI, Hiệp hội DNNVV Việt Nam ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý ... Vị thế, uy tín của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng được khẳng và được coi trọng.