Đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đã giao cho Cục Chê biển và Phá triển thị trường nông sản chủ trì việc điêu chỉnh, bô sung quy hoạch phát triển mía đường đẽn năm 2020, định hưóng đến năm 2030. Hiện tại, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đang phối hợp với Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp triển khai thực hiện, và đã có Dự thảo trình Hội đồng thẩm định lay ý kiến đóng góp và hiện nay đang hoàn chỉnh theo ý kiên đóng góp của Hội đồng thầm định để trình Bộ để Bô báo cáo Thủ tướng Chính phủ.