Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với an toàn thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn nhất trí với ý kiền của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam về tầm quan trọng của việc 1 truy xuất nguồn gốc trong cồng tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho ngưòi tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm, cũng như thành công lớncủa Nhật bản trong phát triển công nghệ phát triến ngành nông nghiệp. Bộ hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên và mong muốn phía Nhậtbản hỗ frợ các dự án chuyển giao công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho phía Việt Nam tròng thiời gian tới