1. Hoàn thiện Bộ luật hình sự mới với sự hình sự hóa hành vi hối lộ 2. Các tiêu chuẩn toàn cầu của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS). Công việc tiếp theo phải làm là thống nhất hóa VAS và IRFS nhằm giúp Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và do đó tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh cho cả các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài. 3. Hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch của chính phủ: - Hạn chế liên lạc trực tiếp với chính phủ đối với các giao dịch tài chính như thuế, cấp phép và đăng ký. - Tăng cường sử dụng các hệ thống trực tuyến và giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ cho các phê duyệt và giao dịch của chính phủ. - Thực hiện hệ thống phí và phạt tiền cho các dịch vụ của chính phủ với số tiền được công khai và cung cấp biên lai. - Cung cấp các hội thảo về tiêu chuẩn quản trị và liêm chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Liên quan đến hành vi hối lộ, trên cơ sở quy định của BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 tiếp tục quy định 03 tội danh liên quan đến vấn đề này, gồm: (1) tội đưa hối lộ; (2) tội môi giới hối lộ và (3) tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua và để phù họp với chuẩn mực quốc tế về chống tham nhũng, các quỵ định này của BLHS năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng nghiêm khắc hơn. Cụ thể:

Như vậy, các quy định của BLHS năm 2015 liên quan đến xử lý các lành vi liên quan đến hối lộ đã được sửa đổi, bồ sung tương đối cơ bản và toàn diện nhằm đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và chuẩn mực của quốc tế.