về việc thi hành phán quyết trọng tài, theo quy định tại Điều 67 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì “phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”.

  1. Đối với kiến nghị, đề xuất về thi hành Phán quyết trọng tài tại các cơ quan Thi hành án dân sự

1.1. về việc chứng minh Phán quyết trọng tài không bị yêu cầu hủy

Theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì Phán quyết, Quyết đỉnh của Trọng tài thương mại là một trong những bản án, quyết định được cơ quan THADS tổ chức thi hành. Bên cạnh đó, tại Điều 66 Luật Trọng tài thương mại quy định:

“1. Hếtt thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu hủy phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật này, bên được thi hành án phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phản quyết trọng tài.

2. Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thỉ hành án dân SI/có tham quyầi thi hàrih. phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng kỷ theo quy định tại Điều 62 của Luật nậy”.

Như vậy, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu thi hành Phán quyết trọng tài khi đáp ứng đủ các điều kiện:

Đối với Phán quyết trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan THADS tổ chức thi hành sau khi Phán quyết trọng tài được đăng ký tại cơ quan Tòa án cổ thẩm quyền.

1.2. Đối với kiến nghị sửa đổi Nghị định 62/2015/NĐ-CP

Hiện nay, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát tình hình tổ chức thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó, Tông cục sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc, bất cập khi phát sinh.

Vi vậy, đối với kiến nghị của quý đơn vị liên quan tói quy định về “tài liệu khác có liên quan” cũng như về căn cứ chứng minh nêu ừên, Tổng cục sẽ tổng hợp ừong quá trình rà soát Luật THADS và các văn bản hưóng dẫn thi hằnh để có hướng giải quyết.