Không xuất toán đối với doanh nghiệp những trường hợp trên.

Theo quy định tại tiết d điểm 2 Điều 4 Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh, toán của quỹ BHYT thì quỹ BHYT không thanh toán đối với trường hợp sử dụng thuốc không phù hợp với chỉ định trong hồ sơ đăng ký. Nội dung này, BHXH Việt Nam đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời chi định trong tờ hương dẫn sử dụng theo đúng hồ sơ đăng ký đã được các doanh nghiệp sản xuất đăng ký với Bộ Y tế, đối với các chỉ định khác nhà sản xuất không chịu trách nhiệm với sự không an toàn của người bệnh BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4509/BHXH-DVT ngày 10/11/2016 đề nghị Bộ Y tế xem xét, có hướng dẫn trong một số trường hợp mà các cơ sở y tế đã có đề nghị phải sử dụng thuốc cho người bệnh ừong các trường hơp không có trong tờ hướng dẫn sử dụng, tuy nhiên, cho đến nay Bộ Y tế chưa có hưóng dẫn.