+ Việc đấu thầu tập trung nên áp dụng thí điểm, khi thành công rồi thì mới áp dụng, hoặc sửa đổi sau đó áp dụng hay không áp dụng nữa. Tránh thay đổi quá nhiều quy định gây khó khăn cho Chủ đầu tư và Doanh nghiệp trong việc đấu thầu và cung ứng thuốc. + Thuốc đấu thầu tập trung là thuốc sử dụng với số lượng lớn và phải cung ứng sử dụng trên toàn quốc nên phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, ổn định kéo dài để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất cung ứng tốt khi trúng thầu. + Chủ trương đấu thầu tập trung cấp quốc gia với thuốc có nhu cầu điều trị lớn cần có lộ trình và cân nhắc tính hợp lý trước khi thực hiện.

Các nội dung kiến nghị của Hỉệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam liên quan đến đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, diều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thụốc, không thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam sẽ tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp để nghiên cứu, có ý kiến tham gia trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.