BHXH thống nhất với Bộ y tế, Bộ KHĐT đưa ra chủ trương mới xây dựng kế hoạch đấu thầu tập trung thống nhất tại 1 đơn vị (có thể là Sở y tế như trước đây có tư vấn, giám sát, thẩm định của BHXH mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong đấu thầu và cung ứng thuốc). Trường hợp những Tỉnh thành phố có dân số đông, BV sử dụng kinh phí thuốc, vật tư lớn thì mới có đề xuất đấu thầu riêng (có thể phân hạng hoặc căn cứ qui mô bệnh nhân và tình hình sử dụng thuốc, VTYT). Còn lại thì vẫn đấu thầu tập trung (Bao gồm việc tổ chức tập trung lẫn việc đấu tất cả Danh mục các hoạt chất không tách Danh mục các hoạt chất ra như bây giờ). Việc đấu thầu tập trung 1 nơi này hiện đang được phần lớn các tỉnh, bệnh viện, doanh nghiệp thấy hợp lý và có cơ sở để triển khai thực hiện.

Các nội dung kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam liên quan đến đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, diều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thụốc, không thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam sẽ tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp để nghiên cứu, có ý kiến tham gia trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.