Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Lao Động liên tục cập nhật. Bấm F5 để xem tiếp.

8h30: Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với tất cả tinh thần cầu thị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI đã nhiều lần thảo luận, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng, hợp lý để báo cáo, xin ý kiến các ban Đảng Trung ương, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoàn chỉnh Báo cáo trình Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

Thứ nhất, Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt.

Công đoàn Việt Nam vừa thực hiện chức năng và hoàn thành sứ mệnh của một đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa là tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động theo cơ chế hai bên và ba bên, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Công đoàn là đoàn thể chính trị - xã hội duy nhất tự thu kinh phí và tự chi kinh phí cho bộ máy và các hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật, không lấy từ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế để đảm bảo tính độc lập với Chính phủ trong quan hệ ba bên (Chính phủ, đại diện giới chủ và Công đoàn).

Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới.

Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn lần đầu tiên được tổ chức, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy”, "Mái ấm Công đoàn”  và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đọc diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.​
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.​

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Tổng LĐLĐVN đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được thực hiện với 647.203 cuộc tuyên truyền, thu hút 27.685.716 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công đoàn đã chủ động triển khai các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến quan trọng.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, tiến hành đổi thẻ đoàn viên, tích hợp thẻ đoàn viên có chức năng sử dụng ATM, gắn mã ID và mã Vpoint để hưởng các ưu đãi giảm giá theo Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Hoạt động kiểm tra được chú trọng hơn và ngày càng đi vào nề nếp với việc giao nhiệm vụ giám sát và tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban kiểm tra, ban hành 6 văn bản quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn.

Công tác tài chính công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, căn bản, toàn diện, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Thu tài chính công đoàn tăng đều qua các năm và đột biến ở năm 2017, 2018; triển khai biện pháp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản.

Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn.

Những kết quả toàn diện của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Đại hội rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Một là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong hoạt động Công đoàn Việt Nam. Hai là, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là một trong những điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Ba là, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Bốn là, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Năm là, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sáng 25.9. Ảnh: Sơn Tùng.
Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sáng 25.9. Ảnh: Sơn Tùng.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ XII (2018 -2023) như sau:

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Thứ 2, tập trung nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ XII, cấp công đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ này.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động được tiếp tục đẩy mạnh trên cơ sở quan điểm coi lợi ích là chất kết dính thu hút, tập hợp người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Tham mưu với Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương chăm lo lợi ích người lao động, tập trung vào việc xây dựng các thiết chế công đoàn, phát triển và bảo vệ việc làm bền vững, phòng ngừa vi phạm pháp luật của giới chủ đối với người lao động.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, coi đây là cách bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả. Tăng cường các hoạt động tham gia hoặc chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội.

Thứ 3, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ những người lao động nữ trong tình hình mới.

5 năm tới, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, các cấp công đoàn phải tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động.

Tham gia xây dựng người lao động Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, lao động sáng tạo, tôn trọng pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi. Phát triển các phương thức tuyên truyền mới có tác động nhanh.

Phát triển, cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” sát hợp từng khu vực, đối tượng, trọng tâm là phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo chuyên đề. Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” hoạt động công đoàn trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tiến trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và đổi mới hoạt động nữ công. Tập trung tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của lao động nữ.

Thứ tư, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh.

Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đoàn viên, đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động. Thực hiện đồng bộ công tác quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên ở các cấp công đoàn; vận hành hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên và thẻ đoàn viên.

Nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ quyền hạn của mỗi cấp công đoàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về xử lý kỷ luật, về hoạt động giám sát và tổ chức thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm kỷ luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn đảm bảo về năng lực, bản lĩnh.

Chủ động và phối hợp thực hiện vai trò giám sát, phát huy dân chủ của cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thứ năm, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác tài chính công đoàn, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệp quả hoạt động đối ngoại.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Việt Nam chọn một trong 3 khâu đột phá là tạo nguồn lực đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ ngày càng to lớn, nặng nề của tổ chức, muốn vậy công tác tài chính công đoàn phải có bước chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, giảm thiểu thất thu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản.

Bố trí cán bộ làm công tác tài chính phải được đào tạo đúng chuyên ngành, có năng lực chuyên môn và đạo đức tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính công đoàn chuyên nghiệp. Tiến hành giao vốn, khoán lợi nhuận cho các đơn vị; tách nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa. Duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống của Công đoàn Việt Nam; chú trọng quan hệ hợp tác với công đoàn các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước trong ASEAN. Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên có trách nhiệm trong Liên hiệp công đoàn thế giới (WFTU).

Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, về đất nước, con người Việt Nam với các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Thứ sáu, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn.

Tình hình, nhiệm vụ mới đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và phương thức hoạt động công đoàn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo hướng cấp trên phục vụ, hỗ trợ cấp dưới; tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động; đồng thời phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế để các cấp công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm trong hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, cơ sở và quy định của Tổng Liên đoàn.

Phân định rõ mối quan hệ phối hợp, quyền hạn, trách nhiệm giữa công đoàn ngành và liên đoàn lao động địa phương trong việc hướng dẫn công đoàn cơ sở hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Tăng cường cán bộ theo dõi, bám sát địa bàn, cơ sở.

Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham gia phản biện xã hội. Thực hiện cải cách hành chính trong tổ chức công đoàn; hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở, vì cơ sở. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu, khoa học công nghệ.

8h15: Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - tóm lược nội dung ngày làm việc thứ nhất và chương trình ngày làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu đại hội.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XI; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; biểu quyết và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận với chủ đề “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngày 25.9. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngày 25.9. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong ngày làm việc hôm nay, trong buổi sáng, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đại hội sẽ được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Buổi chiều, đại hội sẽ tiến hành bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa mới.

“Trong những ngày này, đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định của đại hội. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị mỗi đồng chí đại biểu với ý thức trách nhiệm cao trước đoàn viên, người lao động, hãy tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, làm việc với tinh thần tập trung, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào văn kiện của đại hội, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo tổ chức hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra”- đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

8h05: Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - giới thiệu đại biểu tham dự và phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ:

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

-  Đồng chí Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Đồng chí Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa V.

-  Đồng chí Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giới thiệu đại biểu tham dự và phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giới thiệu đại biểu tham dự và phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội. Ảnh: Sơn Tùng.

Đại hội còn được tiếp đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, các đồng chí Phó Chủ tịch Nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, và các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn, tổng công ty, đơn vị phối hợp đã tới dự Đại hội.

Về phía Tổng LĐLĐVN, các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn qua các khóa đã đến dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII:

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa IX, X; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X, XI.

Đại hội cũng có sự tham dự của các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thư ký qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Đại hội còn đón các đoàn đại biểu, các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế, các tổ chức quốc tế tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII:

Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn thế giới; Tổng Công đoàn Quốc tế; Công đoàn ASEAN; Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu; Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam; Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam và Tổ chức Nhân dân vì Y tế, Giáo dục và hỗ trợ hải ngoại Úc tại Việt Nam.

8h: Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Mở đầu khai mạc phiên trọng thể đại hội, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chia sẻ, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày 24, 25 và 26.9.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong ngày làm việc thứ nhất (24.9), đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 30 đồng chí và Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí.

Trong ngày làm việc hôm nay (25.9), đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ.

Đại hội còn có sự tham dự của 947 đại biểu - đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, cùng 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Theo chương trình, trong buổi sáng, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, đại hội sẽ được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Báo Lao Động tường thuật trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII:

Chiều 25.9, Đại hội sẽ biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; thảo luận về nhân sự tại các đoàn đại biểu; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII; Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII (ngay sau khi kết thúc Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII)…