Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Quốc tế (INVESLINK)

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Quốc tế(INVESLINK)

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (028) 39104054/5/6

Fax: (028) 39104053

Lãnh đạo đơn vị
Ông Vũ Đình Luyện - Phó giám đốc phụ trách

Địa chỉ cơ quan: 11F Phan Kế Bính, P ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cơ quan:

Fax: