Dành 13.055 tỷ đồng để cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2016

tiền lương
Năm 2016, ngân sách sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: H.L

Theo công bố của Bộ Tài chính tại Quyết định 2643/QĐ-BTC, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng, đã bao gồm 30 nghìn tỷ đồng thu từ việc bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp. Trong đó, thu nội địa là 785 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 54,5 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172 nghìn tỷ đồng và thu viện trợ 3.000 tỷ đồng.

Thu chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2015 sang năm 2016 là 4.700 tỷ đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.273.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 254.950 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 155.100 tỷ đồng; chi thường xuyên 823.995 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng; dự phòng 26.000 tỷ đồng.

Đồng thời trong năm 2016, ngân sách cũng sẽ dành 13.055 tỷ đồng chi thực hiện tinh giản biên chế và điều chỉnh lương hưu đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động thấp và trợ cấp đối với giáo viên mầm non để mức lương hưu đạt mức lương cơ sở từ 01/01/2016; hỗ trợ kinh phí tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 01/5/2016 cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn.

Trong tổng chi 13.055 tỷ đồng cải cách tiền lương và tinh giản biên chế nêu trên, tổng chi của ngân sách trung ương là 2.500 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 10.555 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách của năm 2016 là 254 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP là 4,95%.

Mời xem chi tiết công khai cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 tại Quyết định 2643/QĐ-BTC./.

N.P (Thời báo Tài chính Việt nam)