KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ: về độ tuổi tham gia công tác hội