Việc cơ quan Hải quan phạt doanh nghiệp vận chuyển về vi phạm sở hữu trí tuệ của hàng hóa quá cảnh gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thì hành vi vi phạm của người vận chuyển trong quá cảnh hàng hóa sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước cho quá qảnh.

“1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt hành chính:

  1. b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hỏa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này”.

- Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định “Nhiều người cùng thực hiện một hành vi về vi phạm hành chỉnh thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm đó

Như vậy Công ty là người thực hiện hành vi vận chuyển nên bị xử phạt là đúng đối tượng. Trong trường hợp xác định được chủ hàng thì cũng phải xử phạt chủ hàng về hành vi “giao cho người khác thực hiện hành vi quá cảnh hàng hóa” theo quy định của pháp luật.

  1. Tống cục Hải quan cung cấp thông tin về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo Công văn chuyển đến của Văn phòng Chính phủ như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6331/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2019 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, trả lời Công ty và gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo.

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6576/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2019 trả lời Công ty và gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo.

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 6489/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2019 trả lời Công ty và gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo.

- Công văn số 8658/VPCP-ĐMDN ngày 25/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty Dương Minh kiến nghị báo cáo quyết toán, miễn thuế gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về hải quan Tổng cục Hải quan đã có Công văn sô 4472/GSQL-GQ2 ngày 23/10/2019 trả lời Công ty.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 12354/BTC-TCHQ ngày 16/10/2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc của Công ty, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo.

Vụ việc này Tổng cục Hải quan đang yêu cầu các Cục Hải quan địa phương báo cáo rà soát để xử lý. Vì vây, Tổng cục Hải quan sẽ trả lời Công ty sau.

- Công văn số 8837/VPCP-ĐMDN ngày 30/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty CP XNK và ĐT xây dựng Hoàng Anh kiến nghị giải phóng lô hàng nhập khẩu.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo Hải quan địa phương báo cáo, sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong thời gian tới.

Về việc nàỵ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6036/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2019 lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và phát triền nông thôn để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Khi nhận được ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Vê việc này, Tông cục Hải quan đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu thực hiện, sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong thời gián tới.