Được cấp chứng chỉ năng lực sau thời điểm chấm thầu có hợp lệ?

Sau thời điểm chấm thầu 2 ngày, công ty ông được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (ngày 24/7 mở thầu, ngày 26/7 Công ty có quyết định được cấp chứng chỉ). Vậy, công ty ông Lâm có đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với vấn đề của ông Lâm, trường hợp pháp luật xây dựng có quy định tổ chức tham gia hoạt động xây dựng (thi công xây dựng công trình) phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng phù hợp thì chỉ yêu cầu nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ này trước khi ký kết hợp đồng.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Duoc-cap-chung-chi-nang-luc-sau-thoi-diem-cham-thau-co-hop-le/385576.vgp