Kiến nghị cho phép DN miễn nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ lương trong năm 2020.