Đề nghị cho phép tiếp tục giãn các khoản phải nộp với biên độ thời gian lớn hơn, ít nhất từ 12 -15 tháng để doanh nghiệp có thể vừa chủ động trả nợ vừa có nguồn lực để khôi phục sản xuất kinh doanh.