Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Theo Thi Uyên/VOV.VN
https://vov.vn/chinh-tri/dau-an-12-lan-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-cua-dang-831495.vov