"Chúng tôi kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng"

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng nhìn từ thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng thời gian qua và cho rằng, công việc này không có vùng cấm. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin chính trị của nhân dân được nâng lên. Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được  đặt lên nhiệm vụ hàng đầu:

“Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đặt vấn đề nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng là rất đúng. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào người đứng đầu của Đảng phải mạnh mẽ mới làm được. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận phải đồng bộ, đồng tâm mới làm được. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ sắp đến”, ông Tâm nói.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực III thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã tạo điểm nhấn trong nhiệm kỳ này. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, chưa nhiệm kỳ nào Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị về công tác chỉnh đốn Đảng nhiều như nhiệm kỳ Khóa XII. Việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định vào cuộc sống một cách quyết liệt, bài bản. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ càng đem lại niềm tin về Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào phân tích: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhiệm kỳ XIII này Trung ương đã xác định là phải tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chính công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng này vừa tăng niềm tin của nhân dân, vừa khơi thông nguồn lực để bứt phá đi lên. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã ghi là làm thế nào để đất nước được hùng cường, hạnh phúc”.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, nguyên giảng viên cao cấp Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo là không chỉ cụ thể hóa lý luận về xây dựng Đảng mà còn phải bám sát thực tiễn, đề xuất những ý tưởng mới, nội dung mới đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng sát hợp với thực tiễn. Đó còn là trách nhiệm của thế hệ Đảng viên đi trước với thế hệ sau. Theo ông Hồ Tấn Sáng, từ khi khởi xướng đổi mới, Đảng ta đã có nhiều cố gắng thực hiện nguyên lý này nhưng kết quả chuyển biến tích cực nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ XII tới nay. Nguyên nhân đạt được những chuyển biến này là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và người đứng đầu đã thể hiện quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

“Trách nhiệm của Đảng là không ngừng cụ thể hóa, bổ sung và hoàn thiện thì cái đó ta làm tốt. Trước đây, xây dựng Đảng chỉ là xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức. Bây giờ từ thực tiễn, Đảng ta đặt ra vấn đề lối sống, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đó là những cái bổ sung phát triển thể hiện rất rõ. Rồi bổ sung những quy định, quy chuẩn để chống tham nhũng, xử lý tham nhũng... thì rõ ràng là đã được thể hiện rất rõ. Sở dĩ làm được như vậy thì phải nói đến vai trò của nhân tố chủ quan. Đặc biệt là của người đứng đầu, vai trò cá nhân là rất quan trọng”, PGS.TS Hồ Tấn Sáng nói.

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng đã và đang thực hiện quyết liệt trong toàn bộ hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh toàn diện. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khi xây dựng Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhiều lần tiếp thu ý kiến các tầng lớp cán bộ, nhân dân và chỉnh sửa theo hướng đặt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên nhiệm vụ hàng đầu.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Đảng bộ thành phố cũng lần đầu tiên quyết định có thay đổi một cách rất căn bản nội dung bố cục của Báo cáo Chính trị. Trong đó đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu và nhấn mạnh làm rõ những kết quả, kể cả những mặt hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng. Đây là điểm rất mới được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi phê duyệt các Văn kiện Đại hội đánh giá rất cao”./.

Theo Thanh Hà/VOV
https://vov.vn/chinh-tri/chung-toi-ky-vong-vao-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-831809.vov