Đang hưởng trợ cấp xã hội có được tiền hỗ trợ do COVID-19?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện tại đối tượng được hưởng hỗ trợ khó khăn do COVID-19 theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa bao gồm các đối tượng là những người đang lãnh trợ cấp xã hội hàng tháng (người khuyết tật, người lớn tuổi,...).

Theo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Dang-huong-tro-cap-xa-hoi-co-duoc-tien-ho-tro-do-COVID19/439155.vgp