Infographic: 99% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ công trực tuyến có ích hoặc rất có ích

 
Theo TTXVN/Thời báo tài chính Việt nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-23/infographic-99-doanh-nghiep-danh-gia-dich-vu-cong-truc-tuyen-co-ich-hoac-rat-co-ich-107902.aspx