Infographic: 3 nhóm doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 được giảm tiền điện

 
 
Theo TTXVN/Thời báo tài chính Việt nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-08-29/infographic-3-nhom-doanh-nghiep-kho-khan-do-covid-19-duoc-giam-tien-dien-110172.aspx