Chi phí thẩm định trong đấu thầu

Bà Hồng hỏi, số tiền chênh lệch 5 triệu đồng cơ quan bà có được bổ sung kinh phí thường xuyên hoạt động tự chủ (văn hóa khác) không hay phải cân đối phần chênh lệch này từ nguồn kinh phí tự chủ?

Trường hợp cơ quan bà Hồng trực tiếp làm công tác thẩm định thì cơ quan bà có thể vận dụng Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ để chi hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 6, Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định, “Cơ quan, đơn vị khi tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng nguồn kinh phí quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 3 Điều này để chi phí cho quá trình đấu thầu, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu.

Trường hợp nguồn kinh phí nêu trên không bảo đảm để chi cho quá trình đấu thầu thì cơ quan, đơn vị được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để bù đắp; trường hợp còn dư, được bổ sung vào kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị”.

Do vậy, trường hợp số tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu không bảo đảm để chi cho quá trình đấu thầu thì cơ quan, đơn vị được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị để bù đắp.

Việc bổ sung kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; không thuộc phạm vi quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

Về chi phí trong công tác thẩm định

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016, trường hợp đơn vị không đi thuê mà tự thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thì được chi họp tổ chuyên gia, chi họp thẩm định các nội dung nêu trên.

Mức chi áp dụng mức chi tổ chức các cuộc họp tương đương quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; không vận dụng theo Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo Chinhphu.vn