Tính trợ cấp thôi việc theo mức lương nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 48 của Bộ luật Lao động thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Do đó, đề nghị công ty căn cứ vào mức lương theo hợp đồng lao động của người lao động để có cơ sở tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động thôi việc.

Theo Chinhphu.vn