Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tính thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 1 ngày.

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày thì hồ sơ dự thầu ghi “thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời điểm mở thầu” được đánh giá là không đáp ứng quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn