Khi nào áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp gói thầu mua sắm hàng hoá thuộc trường hợp nêu trên được áp dụng quy trình rút gọn kể cả trong trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu không ghi rõ là áp dụng quy trình rút gọn hay thông thường.

Theo Chinhphu.vn