Hình thức tổ chức quản lý dự án

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư do người quyết định đầu tư của dự án phân giao.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.

Theo Chinhphu.vn