Cơ quan nào cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/6/2016 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường-Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường (TNMT) thì viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành TNMT khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

- Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định.

- Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng.

- Được cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm thông báo nộp hồ sơ dự thi của cơ quan có thẩm quyền; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Điều 4 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 8/12/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường-Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT, tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp quan trắc viên TNMT hạng II có tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khí tượng, thủy văn, hải văn, hải dương, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành quan trắc TNMT quy định.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quan trắc viên TNMT hạng II.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng II, hạng III. Bộ đang thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT hạng II, hạng III của 63 tỉnh, thành phố.

Việc đào tạo và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Theo Chinhphu.vn