Chức danh quản lý tại công ty cổ phần có phải ký hợp đồng?

Trường hợp phải ký kết hợp đồng lao động, bà Hằng muốn biết, ai sẽ là đại diện công ty để ký? Nếu không thì khi có tranh chấp hoặc nghỉ việc thì có thể áp dụng Bộ luật Lao động để giải quyết chế độ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 149 Luật Doanh nghiệp thì Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

Căn cứ quy định nêu trên thì chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu; các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp ký hợp đồng lao động với các chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý quan trọng khác thì việc giải quyết các chế độ được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

Theo Chinhphu.vn