Tiêu chí chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Vừa qua, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Môi trường đô thị (Hà Nội) lập hồ sơ mời thầu, trong đó có nội dung, “Trong vòng 4 năm 2012, 2013, 2014, 2015 đã thực hiện 3 gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình xây dựng dân dụng với tư cách là nhà thầu chính có tính chất, quy mô tương tự (kèm theo bản sao hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng)”.

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một nhà thầu đáp ứng: Từ năm 2012 đến nay nhà thầu đã thực hiện 4 gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình với tư cách là nhà thầu chính trong đó có 1 hợp đồng năm 2014, 2 hợp đồng năm 2015, 1 hợp đồng năm 2016 và kèm theo các biên bản nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Công ty nhận thấy ở bước "Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật" của nhà thầu là không đáp ứng theo đúng hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt (kể cả sau khi làm rõ hồ sơ dự thầu).

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Môi trường đô thị đề nghị giải đáp, đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu nói trên không hợp lệ có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có 4 hợp đồng tương tự trong 4 năm 2012 đến 2015, nhà thầu có 4 hợp đồng tương tự nhưng có 1 hợp đồng năm 2016 thì vẫn được xem xét, để đánh giá.

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phần năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu là một nội dung của tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, do đó, đây không phải là tiêu chí để loại nhà thầu ở bước đánh giá tính hợp lệ.

Theo Chinhphu.vn