Mua sắm thiết bị cho dự án cải tạo, có áp dụng Luật Đấu thầu?

Bà Xuân đề nghị giải đáp, công ty của bà tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nêu trên thì có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm cả dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp việc mua sắm vật tư, thiết bị để phục vụ dự án cải tạo, mở rộng xưởng sản xuất thuộc dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn