Làm tiếp thị có thuộc nhóm công việc được hỗ trợ khó khăn?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Bình Thạnh rà soát trường hợp của ông K'Vũ và được biết, công việc của ông K'Vũ là tiếp thị tôm giống.

Theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thì công việc của ông K'Vũ không thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.

Khi nào có chính sách mới, địa phương sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.

 

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/lam-tiep-thi-co-thuoc-nhom-cong-viec-duoc-ho-tro-kho-khan-102220302170416291.htm