Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2018

Thứ năm, 12-04-2018 | 14:07:00 PM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 0707 /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: CHÍNH PHỦ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quý 1 năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG QUÝ 1/2018

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp

- Trong tháng 1/2018, VCCI nhận được 14 văn bản của 10 bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (đã tổng hợp trong Báo cáo số 0228/PTM-VP ngày 9/2/2018 của VCCI về tình hình thực hiện Nghị quyết 35 tháng 1/2018).

- Tháng 2/2018, VCCI nhận được 24 văn bản của 9 bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp (đã tổng hợp trong Báo cáo số 0477/PTM-VP ngày 19/3/2018 của VCCI về tình hình thực hiện Nghị quyết 35 tháng 2/2018).

- Tháng 3/2017, VCCI nhận được 9 văn bản của 5 bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Tổng cộng trong quý 1/2018, VCCI nhận được 45 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35.

Các văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp VCCI nhận được trong tháng 3/2018 cụ thể như sau:

1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 3 công văn trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp với các nội dung: hướng dẫn pháp luật về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, hướng dẫn quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy định của pháp luật về công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng…

1.2. Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính có 3 văn bản trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về các nội dung: hướng dẫn quy định của pháp luật về xác định nguồn vốn để có cơ sở thực hiện dự án đầu tư, xây dựng; việc xác định xi măng có phải sản phẩm tính thuế và chịu thuế xuất khẩu; việc giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp…

1.3. Một số bộ, ngành, địa phương:

- Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời kiến nghị của công ty TNHH Pha Ta Co về thời hạn bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; quy định về thời hạn cấp văn bằng bảo hộ; thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh công tác xử lý đơn.

- Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam về việc phân cấp cấp phép xây dựng công trình quảng cáo; việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam ( sửa đổi, bổ sung) về xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; cách giải quyết những công trình quảng cáo đã thực hiện theo Pháp lệnh Quảng cáo 2001.

- Ủy ban nhân dân TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.

1.4. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 1/2018, VCCI nhận được 6 văn bản trả lời 9 kiến nghị, tháng 2/2018, VCCI đã nhận được 3 văn bản trả lời 2 kiến nghị, tháng 3/2018 VCCI nhận được 5 văn bản trả lời 4 kiến nghị của doanh nghiệp. Các kiến nghị này do VCCI tập hợp gửi các bộ, ngành từ năm 2017 đến hết tháng 2/2018. Các văn bản trả lời kiến nghị VCCI nhận được đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị.

Như vậy, hết ngày 31/3/2018, các kiến nghị VCCI đã gửi chưa nhận được văn bản trả lời cụ thể như sau:

- 29 kiến nghị VCCI tập hợp trong năm 2017 bao gồm:

+ 04 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo số 1389/PTM-VP ngày 13/6/2017 của  VCCI tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 5/2017 thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công Thương.

+ 02 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý 2 số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Ngoại giao.

+ 03 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Tài chính, và UBND các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn.

+ 01 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 8 số 2360/PTM-VP ngày 21/9/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ 02 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý 3 số 2708/PTM-VP ngày 20/10/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

+ 02 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 10 số 3121/PTM-VP ngày 20/11/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của các Bộ:  Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải.

+ 01 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Tài chính.

+ 13 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo quý 4 số 139A/PTM-VP ngày 23/1/2018 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ KHCN, Bộ LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- 6 kiến nghị do VCCI tập hợp trong tháng 1 và 2/2018 gồm:

+ 2 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 1 số 0228/PTM-VP ngày 9/2/2018 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của Bộ Tài chính, Bộ TNMT, UBND TP Đà Nẵng.

+ 4 kiến nghị trong Phụ lục 1, Báo cáo tháng 2 số 0477/PTM-VP ngày 19/3/2018 của VCCI thuộc trách nhiệm trả lời của các Bộ: Tài chính, GTVT, Xây dựng, Ngoại giao.

  1. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Trong tháng 1/2018, VCCI nhận được 41 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/3/2017, đã có 30 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 11 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Tất cả các kiến nghị đều quá hạn trả lời.

- Tháng 2/2018, VCCI nhận  được 30 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/3/2018, đã có 26 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 4 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Tất cả các kiến nghị đều quá hạn trả lời.

- Tháng 3/2018 VCCI nhận được 57 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/3/2018, đã có 8  kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 49 kiến nghị chưa được trả lời. (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3), trong đó có một số kiến nghị đã quá hạn trả lời.

Như vậy, trong quý 1/2018, VCCI nhận được 128 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Qua theo dõi của VCCI, đến hết 31/3/2018, đã có 64 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời chiếm 50%. Còn 64 kiến nghị chưa được trả lời chiếm 50%. Đa số các kiến nghị này đều đã quá hạn trả lời do Văn phòng Chính phủ quy định, nhiều kiến nghị doanh nghiệp đã gửi nhiều tháng trước đây nhưng các bộ, ngành, địa phương chưa trả lời nên Văn phòng chính phủ phải có công văn nhắc nhở, đôn đốc việc trả lời.

  1. Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về một số cải cách của Chính phủ:

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018, trong đó đã nhiệm vụ chi tiết cho từng bộ, ngành địa phương phải thực hiện trong năm 2018 để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng năm 2018 môi trường kinh doanh, đầu tư sẽ tiếp tục được cải thiện thuận lợi, tạo niềm tin và điều kiện để sản xuất, kinh doanh phát triển hơn nữa. Việc xây dựng Chính phủ kiến tạo như Thủ tướng Chính phủ đã đề ra đã có những kết quả đáng phấn khởi. Ngoài số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao trong hai năm 2016-2017 và tiếp tục duy trì trong quý 1/2018 thì kết quả tăng trưởng GDP quý 1/2018 đạt đạt 7,38% so với cùng kỳ, cao nhất so với quý 1 trong vòng 10 năm qua. Cộng đồng doanh nghiệp nhận định đây là thành quả của những chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ với cơ quan quản lý địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ doanh nghiệp ...

Trong quý 1/2018, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đánh giá rất cao một số động thái cắt giảm rào cản, điều kiện kinh doanh, giấy phép con của Chính phủ và một số bộ, ngành như:

- Bộ Thông tin Truyền thông trình chính phủ ban hành Nghị định 27/2018/NĐ-CP, trong đó cắt giảm 11 điều kiện kinh doanh, 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử so với Nghị định số 72 nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

- Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, công bố sản phẩm; kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm. Ước tính, việc thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thực thi thủ tục hành chính.

- Bộ Công thương tiếp tục đặt mục tiêu  năm 2018 cắt giảm và đơn giản hóa 43 thủ tục hành chính trong tổng số 452 thủ tục hành chính hiện có của bộ.

- Bộ Giao thông vận tải tiến hành rà soát các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó dự kiến sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong các quy định hiện hành với mục tiêu cấp bách trong năm 2018 là cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các thủ tục liên quan đến xuất - nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của bộ. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ vẫn chưa quyết liệt trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính để Thủ tướng phải nhắc nhở như: Như Bộ Y tế vẫn còn 802 mặt hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành, mới giảm được ở danh mục các sản phẩm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tức vẫn còn hơn 400 mặt hàng nữa cần cắt giảm, nằm ở lĩnh vực thiết bị y tế, dược…Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa xem xét với 128 mặt hàng cũng như 37 bộ thủ tục hành chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường có 132 mặt hàng mà đến nay chưa đề xuất cắt giảm kiểm tra chuyên ngành; chưa hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đến 2030 đúng thời hạn Thủ tướng giao. Bộ Giao thông Vận tải có 127 mặt hàng chưa đề xuất cắt giảm, như vậy cần đề xuất cắt giảm với ít nhất 64 mặt hàng mới đạt chỉ tiêu giảm 50% thủ tục kiểm tra chuyên ngành như chỉ đạo của Thủ tướng, có 9 bộ thủ tục hành chính chưa đề xuất cắt, tức có 5 bộ thủ tục thuộc diện cần đề xuất xem xét…

 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong quý 1 năm 2018, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- Đã lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp góp ý nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật quản lý đô thị; Luật giáo dục đại học sửa đổi … và nhiều văn bản dưới luật, chính sách khác của các bộ, ngành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Phối hợp tổ chức nhiều Diễn đàn, hội nghị, hội thảo, đối thoại quan trọng nhằm thảo luận đề xuất các chính sách, pháp luật với Đảng, nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Một số  hoạt động nổi bật như:

+  Phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề án nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế do Hội đồng Lý luận trung ương giao VCCI chủ trì nghiên cứu. Hội thảo đã tập trung thảo luận xung quanh 6 vấn đề gồm: Thứ nhất, là thể chế chính sách, Chính phủ cần tiếp tục có những hành động quyết liệt về cải cách luật pháp và cải cách thủ tục hành chính tạo  thuận lợi cho doanh nghiệp. Thứ hai, chính sách công nghiệp và sự phát triển của các thị trường, hiện nay chính sách công nghiệp chưa hiệu quả, chưa có tính chất dẫn dắt nền kinh tế. Thứ ba ,là chuyển giao dịch vụ công. Thứ tư là cổ phần hoá và tái cấu trúc DNNN là nhu cầu quan trọng vì các doanh nghiệp nhà nước hiện hoạt động không hiệu quả. Thứ năm, chuyển dịch các hoạt động trong nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đây là yếu tố then chốt vì 40% GDP vẫn trong khu vực nông nghiệp, 60% lao động trong khu vực này, nếu chuyển dịch đc là nhân tố quan trọng thúc đẩy năng cao năng suất. Thứ sáu, là chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, khu vực cá thể năng suất thấp, khi chuyển đổi cũng là hướng tới nâng cao năng suất lao động tại nước ta. 

+  Phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 7 hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. So với Nghị định 38/2012/NĐ-CP trước đây, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, công bố sản phẩm; kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm. Nghị định 15 được đánh giá là bước tiến lớn của Bộ Y tế trong việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thực phẩm. Ngoài việc mở rộng diện không cần kiểm tra đối với các sản phẩm, phương thức kiểm tra các sản phẩm nhập khẩu giảm nhiều so với Nghị định số 38, chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cũng giao cho các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm do mình sản xuất, tăng cường hậu kiểm thay cho việc tiền kiểm như trước đây. Ước tính, việc thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thực thi thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm 10.000 ngày công, và tiết kiệm 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, việc này cũng giúp hạ giá thành của thực phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng

+ Phối hợp tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017. Báo cáo được xây dựng từ kết  quả khảo sát của 10.245 doanh nghiệp tư nhân trong nước tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 2.003 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2016 và 2017 và 1.765 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 47 quốc gia đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Điểm nổi bật trong báo cáo PCI năm 2017 là sự tăng điểm số của tất cả các tỉnh, thành phố so với năm 2016. So với những năm trước, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành ấn tượng của chính quyền các địa phương dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ.

Sau 4 năm liên tiếp Đà Nẵng đứng vị trí đầu bảng xếp hạng PCI, năm 2017, Quảng Ninh đã vươn lên giành vị trí đầu bảng xếp hạng. Quảng Ninh cũng là tỉnh đã liên tục đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước kể từ năm 2013.  Báo cáo PCI 2017 cũng ghi nhận những nỗ lực cải cách của các tỉnh thành phố khác khi tất cả các tỉnh, thành phố đều tăng điểm so với năm 2016. Đặc biệt lần đầu tiên tất cả 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã nằm trong nhóm 15 địa phương có thứ hạng PCI cao nhất. Điều này cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã đạt được nhiều kết quả, sự chuyển biến của chính quyền địa phương đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh là rõ nét.

 + Phối hợp với Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức “Hội nghị lắng nghe khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản” dưới sự chủ trì của Chủ tịch VCCI và Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Hội nghị đã thu thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Các ý kiến phản ánh việc gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu chuẩn bị dự án đầu tư cho tới thực hiện và quản lý dự án. Nhiều quy định pháp luật còn chưa đầy đủ hoặc chồng chéo, thiếu hợp lý dẫn đến quá trình thực thi gặp khó khăn như: chưa có hành lang pháp lý cho condotel; chưa thể chế hoá quy định bảo lãnh thanh toán trong hợp đồng xây dựng; tình trạng quy hoạch treo, điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện vẫn diễn ra; thiếu tính liên thông thủ tục hành chính với các lĩnh vực khác như đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; áp dụng đơn giá định mức chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là các công trình không sử dụng vốn nhà nước; giấy phép xây dựng và thủ tục cấp, điều chỉnh còn phức tạp...

+ Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: Hội thảo lấy ý kiến hồ sơ xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải; Hội nghị đối thoại với DN về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và hướng dẫn quyết toán thuế 2017 tỉnh Thanh Hóa...

+ Tham gia Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Bộ Tư pháp và  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Hành động Thực hiện Liêm chính trong kinh doanh: 

+ Phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn với chủ đề “Thúc đẩy Sáng kiến Liêm chính Doanh nghiệp: từ nhận thức tới hành động” nhằm chia sẻ, trao đổi và tham vấn ý kiến của các bên liên quan về một số phát hiện chính của dự thảo báo cáo” Đánh giá các sáng kiến tập thể thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh; cách tiếp cận thực tiễn tăng cường sự tham gia của cộng động doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng”. Hội thảo đã thu hút được gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí tham dự. Các ý kiến thảo luận tại hội thảo phần lớn đã khẳng định chỉ khi có một cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa nhà nước và doanh nghiệp mới có thể tác động làm thay đổi cơ bản công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt trong các giao dịch kinh doanh. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nghiên cứu bàn thảo, xem xét tiến hành sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng nên thời điểm hiện tại được cho là thời gian thích hợp để đưa các sáng kiến, các nỗ lực riêng lẻ nhằm thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh trước đây được luật hóa, từ đó nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham những nói chung và nâng cao liêm chính trong kinh doanh nói chung.

+ Tiến hành đánh giá cụ thể hơn về những mặt đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của một số sáng kiến trong công tác phòng, chống tham nhũng gần đây tại Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra một số khuyến nghị chính tới Chính phủ về một sáng kiến mang tính chất giải pháp đồng bộ để từng bước phác thảo kế hoạch trung hạn cùng hành động phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam và là điểm đến của các nhà đầu tư kinh doanh liêm chính.

- Tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các hoạt động chuyên môn đại diện giới sử dụng lao động cho các chi nhánh VCCI ở địa phương, các Hội đồng người sử dụng lao động tại các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương khi tham gia vào cơ chế ba bên quan hệ lao động, đặc biệt là tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động và các vụ lãn công, đình công không theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về Luật lao động sửa đổi 2012 tại Đà Nẵng.

 2. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Phối hợp tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo cấp cao khu vực GMS. Tham dự Diễn đàn có Thủ tướng và Lãnh đạo cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Thư ký ASEAN, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) cùng đại diện gần 100 tổ chức quốc tế và đối tác phát triển và hơn 2000 doanh nghiệp của các nước thuộc khu vực GSM. Đây là sáng kiến nổi bật của Việt Nam trên cương vị chủ nhà hội nghị nhằm tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp và Nhà nước, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên GMS, các đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp. Với chủ đề “Tìm kiếm động lực tăng trưởng kinh tế mới”, Diễn đàn đã thu hút gần 2.600 doanh nghiệp trong vào ngoài khu vực GMS, đại diện lãnh đạo gần 40 tỉnh thành trong nước và nhiều địa phương các quốc gia thành viên. Diễn đàn bao gồm phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào những vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển của khu vực GSM như xác định các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi lớn, căn bản; tình trạng hội nhập kinh tế GMS, thách thức và động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực GMS; phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thông tin cho khu vực; phát triển và tìm kiếm nguồn tài chính cho hạ tầng cơ sở ở khu vực..., trong đó, phiên họp toàn thể đối thoại chính sách của diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Phó Tổng thống Myanmar và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

- Phối hợp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tại Việt Nam. Tham dự và chủ trì Diễn đàn có Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp hai nước và các cơ quan báo chí. Hiện nay có hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Việc đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đã tạo ra hàng triệu việc làm, thu nhập cho người lao động Việt Nam. Việt Nam cũng trở thành 1 trong 4 quốc gia đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam. Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, VCCI và KCCI đã ký kết thoả thuận hợp tác để thúc đẩy triển khai mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai bên và hưởng ứng chính sách hướng Nam của Hàn Quốc. Theo thoả thuận này, Phòng Thương mại và Công nghiệp hai bên sẽ tăng cường thêm các cơ chế hợp tác hiện có như Uỷ ban hợp tác kinh tế Việt Hàn, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Hàn; đồng thời sẽ đi sâu vào những lĩnh vực hợp tác cụ thể, như phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2018, nhằm chào đầu tư và trao giải cho các dự án vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2017. Sau nhiều năm triển khai, cuộc thi Khởi nghiệp đã có nhiều bước đột phá mới trong cách tổ chức để nhân rộng quy mô và tính hiệu quả. Năm 2017, 15 đơn vị thuộc mạng lưới khởi nghiệp đã chọn sàng lọc ra 159 dự án xuất sắc từ 500 dự án cũng như ý tưởng kinh doanh của 1.500 thí sinh để tham gia cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia. Bên cạnh đó, có rất nhiều đơn vị lần đầu tiên tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp quốc gia sau khi nhận được sự hỗ trợ của Ban tổ chức thông qua các hoạt động giao lưu khởi nghiệp, đào tạo hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh, như: ĐH Tiền Giang, ĐH Tây Bắc, ĐH Thái  Nguyên… Tại Festival Khởi nghiệp 2017, hoạt động chào đầu tư với sự tham gia của gần 30 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án cam kết sẽ triển khai thực tiễn đã tạo động lực cũng như nguồn lực để các dự án vượt qua được những khó khăn ban đầu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Ngoài ra, tại Festival các dự án sẽ được kết nối với các tổ chức khởi nghiệp, các vườn ươm khởi nghiệp, các cố vấn, huấn luyện viên của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia để các dự án tự xây dựng cho mình một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh.

- Tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến “Zero Waste to Nature” giữa VCCI và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (UVN), Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (CCBVL), và Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (Dow). Đây là sáng kiến nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam, VCCI đã tiên phong xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.  Mục tiêu của chương trình là đề xuất các khuyến nghị về chính sách giúp tạo điều kiện xây dựng thị trường nguyên vật liệu thứ cấp, đồng thời giới thiệu những thông lệ tốt của các doanh nghiệp trên thế giới đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ triển khai những sáng kiến dựa trên mô hình hợp tác công – tư, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Việc tham gia ký kết hợp tác sáng kiến “Zero Waste to Nature” nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh việc hiện thực hóa mô hình nền kinh tế tuần hoàn, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bởi vì, nếu cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục theo đuổi mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống - nơi tài nguyên bị khai thác, sử dụng để sản xuất hàng hóa và vứt bỏ sau sử dụng – thì thế giới sẽ phải đối mặt với hàng loạt mối nguy tiềm tàng về kinh tế, xã hội, môi trường.

- Tổ chức “Diễn đàn công nghệ cho thanh niên- YouthSpark Live 2018”. nhằm hỗ trợ các thanh niên, sinh viên học hỏi nhiều kiến thức và rèn luyện nghiệp nghiệp, doanh nhân. Diễn đàn đã trang bị các kĩ năng cần thiết để khởi nghiệp, chinh phục nhà tuyển dụng và làm việc trong môi trường hiện đại. Tại Việt Nam, YouthSpark đã đạt được những thành tích ấn tượng trong vòng 3 năm qua và tạo ra cơ hội cho hơn 100 ngàn thanh niên Việt Nam được đào tạo nâng cao kỹ năng CNTT và khoa học máy tính, phát triển các kỹ năng mềm phù hợp cho môi trường học tập và làm việc hiện đại.

- Tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc tại các nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như lãnh đạo các nước thăm và làm việc tại Việt Nam hoặc đoàn doanh nghiệp của các nước đến tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác ở Việt Nam. Một số hoạt động nổi bật như sau: tổ chức kết nối cho các doanh nghiệp tham dự Hội chợ thực phẩm INDUS FOOD 2018, tham dư Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Ấn Độ - ASEAN; tổ chức Giao lưu thương mại Việt Nam - Ấn Độ; tổ chức “Diễn đàn ngành điện lực và năng lượng tái tạo Việt Nam - Hàn Quốc”; tổ chức “Đối thoại kinh tế Việt Nam – Nhật Bản” nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của phái đoàn gồm 50 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp Nhật Bản; …

  1. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp:

Trong quý 1/2018, VCCI tiếp tục tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp để chuyển tải đến các bộ, ngành địa phương. Qua theo dõi, VCCI nhận thấy có một số vấn đề nổi bật doanh nghiệp kiến nghị trong quý 1 như sau:

- Việc miễn thị thực cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: gia hạn miễn thị thực cho công dân của 5 quốc gia châu Âu cũng như việc nâng thời hạn miễn thị thực lên tới 30 ngày thay vì 15 ngày, để tạo điều kiện thuận lợi cho cả khách du lịch công vụ và khách du lịch nói chung; cần có một hệ thống thị thực quá cảnh tối đa là 72 giờ để khuyến khích khách dừng nghỉ tại TP. HCM hoặc Hà Nội và trải nghiệm Việt Nam trong thời gian dừng nghỉ; cần cải thiện chính sách miễn thị thực cùng với thị thực điện tử và cấp thị thực tại cửa khẩu và không thay thế chính sách miễn thị thực với các hình thức khác.

- Nhiều doanh nghiệp kiến nghị về chính sách bảo hiểm làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp vẫn tiếp tục có nhiều vướng mắc cụ thể về chính sách thuế, gặp nhiều khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính thuế, hải quan, thủ tục hoàn thuế.

- Nhiều doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng cần hành động kịp thời để bảo về quyền sở hữu phát minh, sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp, tránh để vi phạm trong thời gian kéo dài, gây tổn hại lớn cho doanh nghiệp.

Trong tháng 3 năm 2018, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị mới phát sinh của doanh nghiệp. Danh mục các kiến nghị mới phát sinh được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Xây dựng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trung tâm thông tin kinh tế (Để đăng tải lên Website)

- Lưu VT, VP (TH).   

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 1/2018 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2018 của Bộ Tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong quý 1/2018 của một số Bộ ngành địa phương khác (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)