Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10/2017

Thứ sáu, 24-11-2017 | 08:13:00 AM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 3121A /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG THÁNG 10

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp

Trong tháng 10/2017, VCCI nhận được 47 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. Các văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp VCCI nhận được trong tháng 10/2017 cụ thể như sau:

1.1. Bộ Công Thương

1.1.1- Công văn số 1422/QLTT-CHG ngày 11/10/2017 của Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của ông Đặng Thế Anh kiến nghị về thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trong lĩnh vực y tế. (Trả lời công văn số 10436/VPCP-DMDN ngày 18/9/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.1.2- Công văn số 9615/BCT-VP ngày 17/10/2017 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về việc giải thích và hướng dẫn cụ thể về định nghĩa “ nhựa kỹ thuật” trong Thông tư 38/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương về quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. (Trả lời công văn số 10151/VPCP-DMDN ngày 23/09/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1.2.1- Công văn số 8074/BKHĐT-QLĐT ngày 03/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Đăk Nông về việc trình phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu cho dự án xây dựng 2,4 km của Ban. (trả lời Công văn số 9868/VPCP-ĐMDN ngày 18/09/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.2- Công văn số 8337/BKHĐT-PTDN ngày 11/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Công ty CP TM XNK & Công nghệ chống giả Homart TP.HCM về đề án xây dựng chuỗi siêu thị ( nêu tại Văn bản số 14/2017/TT ngày 25/7/2017) đề nghị được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210/NĐ-CP (trả lời công văn số 8721VPCP-ĐMDN ngày 17/08/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.3- Công văn số 8418/BKHĐT-QLĐT ngày 13/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của ông Trần Đức Quảng- Viện nghiên cứu cơ khí về việc hướng dẫn thực hiện quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán. (Trả lời công văn số 10440/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.4- Công văn số 8419/BKHĐT-QLĐT ngày 13/10/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư trả lời kiến nghị của Bà Hồ Thị Vỹ Hà về việc hướng dẫn về quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu theo căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. (Trả lời Công văn số 10485/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.5- Công văn số 8475/BKHĐT-QLĐT ngày 16/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Đan về thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. (Trả lời Công văn số 10435/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

 1.2.6- Công văn số 8489/BKHĐT-QLĐT ngày 16/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Hiền Hòa, Công ty Cổ phần nước và môi trường về hướng dẫn quy định của phap luật về hình thức tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án mua sắm, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu (trả lời Công văn số 10437/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.7-  Công văn số 8490/BKHĐT-QLĐT ngày 16/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam về việc nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có thể tham gia đầu thầu tư vấn giám sát theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. (Trả lời Công văn số 10431/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.8- Công văn số 8491/BKHĐT-QLĐT ngày 16/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh về hướng dẫn pháp luật về đấu thầu trong trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong “ Mô tả công việc mời thầu” chưa chính xác so với thiết kế (Trả lời Công văn số 10344/VPCP-DMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.9- Công văn số 8568/BKHĐT-PTDN ngày 19/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Bà Bùi Thị Trinh Hoa về quy định của pháp luật đối với việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. ( Trả lời Công văn số 10487/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.10. Công văn số 8595/BKHĐT-QLĐT ngày 20/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Lê Ngọc Đoàn- Ban QLDA ĐTXD huyện An Minh về việc đánh giá tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. ( Trả lời Công văn số 10484/VPCP-DMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.11- Công văn số 8605/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Phạm Trung Hiếu, Phòng Quản lý đô thị quận Hải An, Hải Phòng về:  khái niệm “ Chủ đầu tư” trong  Luật Xây dựng và Luật đầu tư công. ( Trả lời Công văn số 8985/VPCP/DMDN ngày 23/8/2017 của Văn phòng chính phủ).

1.2.12- Công văn số 8657/BKHĐT-QLĐT ngày 23/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Vương Đức Cảnh- Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu. (trả lời công văn số 10879/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2.13- Công văn số 8671/BKHĐT-QLĐT ngày 23/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Bà Thanh Hằng- Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý tình huống khi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá góp thầu được quy định tại khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. ( Trả lời công văn số 10883/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2.14- Công văn số 8672/BKHĐT-QLĐT ngày 23/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Tùng- Ban quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương về hướng dẫn thực hiện pháp luật về quy định trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Luật đấu thầu. (Trả lời công văn số 10949/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2.15- Công văn số 8673/BKHĐT-QLĐT ngày 23/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Ông Trần Văn Đen- Công ty TNHH Hồng Đức về tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu. (Trả lời công văn số 10886/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.2.16- Công văn số 8674/BKHĐT-QLĐT ngày 23/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Tổng công ty khí Việt Nam ( PVGas) về đào tọa chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ đấu thầu. (Trả lời công văn số 10881/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.17- Công văn số 8908/BKHĐT-QLĐT ngày 31/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của ông Huỳnh Ngọc Hoàng -  Công ty cổ phần tin học Lạc Việt về quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu (Trả lời công văn số 10938/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.2.18- Công văn số 8913/BKHĐT-QLĐT ngày 31/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Huế -  Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng về dịch vụ phí tư vấn (Trả lời công văn số 10876VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3. Bộ Tài Chính

1.3.1- Công văn số 4754/TCT-KK ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Ông Thái Hà Linh -Công ty TNHH Đầu tư- Xây dựng Thương mại Hưng Phú về việc kê khai nộp thuế vãng lai cho hoạt động xây dựng ngoại tỉnh. (Trả lời công văn số 10331/VPCP-ĐMDN ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.2- Công văn số 13868/BTC-TCHQ ngày 16/10/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty CP Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên về đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư trước khi thông báo Danh mục miễn thuế. (trả lời Công văn số 9807/VPCP-ĐMDN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.3- Công văn số 4838/TCT-QLN ngày 19/10/2017 của Tổng Cục Thuế- Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ về việc cắt giảm mức thuế xuất hóa đơn trên tổng doanh thu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. (trả lời công văn số 10481/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.4- Công văn số 14103/BTC-ĐT ngày 20/10/2017 của Bộ Tài Chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam-Vinacity về giải đáp các thắc mắc trong Thông tư 08/2016/TT-BTC. (Trả lời công văn số 10340/VPCP-ĐMDN ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.3.5- Công văn số 14391/BTC-TCHQ ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng về việc ấn định thuế  với nội dung đã giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xem xét, xử lý nội dung kiến nghị của Công ty theo quy định. Cục Hải quan Quảng Ninh đã có công văn số 2759/HQQN-KTSTQ ngày 12/10/2017 trả lời đã xem xét kiến nghị của công ty Tiến Hưng, qua quá trình làm việc công ty Tiến Hưng đã đồng ý mới mức ấn định thuế của Cục là phù hợp. (Trả lời công văn số 10834VPCP-ĐMDN ngày 12/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.3.6- Công văn số 4926/TCT-TNCN ngày 25/10/2017 của Tổng Cục thuế- Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Công ty Honda Việt Nam về giá giao dịch thông thường trên thị trường và giá ấn định tính thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô và xe hai bánh gắn máy. (Trả lời công văn số 9812/VPCP-ĐMDN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.7-  Công văn số 14503/BTC-UBCK ngày 27/10/2017 của Bộ Tài chính trả lời 6 kiến nghị của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán về các nội dung: Cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; vấn đề nâng sở hữu nước ngoài của công ty đại chúng; sản phẩm hàng hóa trên thị trường chứng khoán; sửa đổi bổ sung luật chứng khoán; quá trình hợp nhất sở giao dịch chứng khoán; điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (Trả lời công văn số 5730/VPCP-ĐMDN ngày 2/6/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.8- Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 của Tổng Cục thuế- Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí (Trả lời công văn số 10940/VPCP-ĐMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.3.9- Công văn số 14613/BTC-TCT ngày 30/10/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tản Viên PIV về việc khôi phục trạng thái mã số thuế của công ty bị cơ quan thuế thông báo thông báo không còn giá trị sử dụng do nợ đọng thuế và bỏ khỏi địa chỉ đăng ký kinh  doanh.

1.4. Bộ Y Tế       

1.4.1- Công văn số 5569/BYT-KHTC ngày 02/10/2017 của Bộ Y tế giải quyết các kiến nghị của Eurocharm tại Diễn đàn VBF cuối kỳ năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Bao gồm 8 nội dung sau:Tiếp cận y tế và an toàn dược phẩm; Đảm bảo việc tiếp cận nhanh chóng với dược phẩm phát minh; Đảm bảo việc tiếp nhận lâu dài của bệnh nhân; Hiện diện pháp lý và phát triển ngành y tế trong nước; Bảo vệ quyền lợi sở hữu trí tuệ và bảo vệ dữ liệu nghiên cứu; Nâng cao việc thực thi các quy định về tiếp thị sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ; Bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Hài hòa các quy định quản lý chất lượng thực phẩm và phòng kiểm nghiệm với các thông lệ quốc tế tốt nhất. (Trả lời công văn số 978/VPCP-QHQT ngày 08/2/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.4.2- Công văn số 4832/ATTP-KN ngày 09/10/2017 của Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Mỹ Úc về việc công bố sản phẩm hương liệu, phụ gia thực phẩm qua Hệ thống cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và xác nhận công bố phù hợp quy định tại Cục An toàn thực phẩm. (trả lời công văn số 10332/VPCP-ĐMDN ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.4.3- Công văn số 5900/BYT-KHTC ngày 19/10/2017 của Bộ Y tế giải quyết các kiến nghị tại Diễn đàn VBF giữa kỳ năm 2017, bao gồm: Nghị định 38/2012/NĐ-CP có phạm vi rộng, không đồng nhất gây trở ngại cho cả doanh nghiệp xuất khẩu Hoa Kỳ và doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam; Khó khăn trong nhập khẩu dược phẩm; Cải thiện môi trường chăm sóc sức khỏe; Thuốc Generics chất lượng quốc tế; Trang thiết bị Y tế và Sinh phẩm chẩn đoán; Dung sai đối với giá trị chất dinh dưỡng công bố trên sản phẩm thực phẩm; Quỹ phòng chống tác hại rượu bia; Tiếp cận dựa trên rủi ro; Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tập trung.

1.5. Bộ Xây dựng

1.5.1- Công văn số 2401/BXD-HĐXD ngày 11/10/2017 của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Ông Vũ Ngọc Chiến- Công ty TNHH Thắng Lợi về giải đáp thắc mắc công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. (Trả lời Công văn số 10338/VPCP-ĐMDN ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.5.2- Công văn số 21/BXD-QLDN ngày 20/10/2017 của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Bằng- Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VNCC) về phương án sắp xếp, tái cơ cấu VNCC giai đoạn 2017-2020 của Bộ Xây dựng về các nội dung: đánh giá lại giá trị thực của cổ phiếu; thực hiện hình thức đấu giá công khai, cạnh tranh đối với việc thoái vốn nhà nước tại VNCC (Trả lời Công văn số 10537/VPCP-ĐMDN ngày 4/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.5.3- Công văn số 282/BXD-QLN ngày 23/10/2017 của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Tập đoàn Geleximco- Công ty cổ phần về việc quy định điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và quy định về hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư. ( Trả lời công văn số 10482/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.5.4- Công văn số 290/BXD- QLN ngày 27/10/2017 của Bộ Xây dựng trả lời thắc mắc của Ông Phạm Khánh Duy liên quan đến việc doanh nghiệp nước ngoài mua bất động sản để làm văn phòng và cho thuê. (Trả lời công văn số 10339/VPCP-ĐMDN ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.6. Bộ Giao thông vận tải:

1.6.1- Công văn số 12124/BGTVT-VT ngày 27/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Taxi Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến hoạt động thí điểm Hợp đồng điện tử trong Quyết định số 24/QĐ-BGTVT gồm các nội dung: Dừng khẩn cấp Kế hoạch thí điểm trong tháng 9/2017 đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá thực tế triển khai Kế hoạch thí điểm đang gây ra nhiều bất an cho xã hội; Dừng ngay việc gia tăng các phương tiện tham gia thí điểm; Phải thống nhất về bản chất và tên gọi của loại hình dịch vụ Grab, Uber tại Việt Nam; Xe kinh doanh vận tải hành khách đến 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động tương tự như xe taxi; một số nội dung kiến nghị sửa đổi NĐ 86/2014/NĐ-CP. ( Trả lời công văn số 10878/VPCP-ĐMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ)

1.6.2- Công văn số 12131/BGTVT-VT ngày 27/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động thí điểm Hợp đồng điện tử trong Quyết định số 24/QĐ-BGTVT gồm các nội dung: Dừng ngay kế hoạch thí điểm đối với xe hợp đồng 09 chỗ trở xuống theo quyết định 24 của Bộ GTVT nhằm tổng kết đánh giá để rút kinh nghiệm ngay và không cần chờ đến 07/01/2018 ( hết thời hạn thí điểm); Dừng ngay việc gia tăng phương tiện tham gia thí điểm đối với các đơn vị, địa phương hiện tại và không mở rộng thí điểm ra các tỉnh, thành phố khác; Nếu Grab,  Uber vẫn tiếp tục có thái độ coi thường pháp luật và Nhà nước Việt Nam- vẫn triển khai trái phép kiểu hoạt động lách luật, cạnh tranh không lành mạnh thì đề nghị Nhà nước thu hồi giấy phép kinh doanh.  (Trả lời công văn số 10954/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.7. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

1.7.1- Công văn số 3689/UBND-NN ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời kiến nghị của công ty TNHH Thượng Hải về việc kiến nghị tiếp tục triển khai dự án BOT ngầm hóa kênh Cống Thôn đoạn từ công Baza đến cống Thềm Long, thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Trả lời công văn số 10951/VPCP-ĐMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.7.2- Công văn số 3689/UBND-NN ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời kiến nghị của công ty TNHH Cargill về việc hỗ trợ công ty triển khai đầu tư Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng vốn đầu tư 69,5 triệu USD, công suất 480.000 tấn/năm. UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban quản lý các KCN hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục và đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê đất tại KCN Quế Võ 3. (Trả lời công văn số 11333/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.8. Một số bộ, ngành, địa phương khác:

1.8.1- Công văn số 3441/BKHCN-SHTT ngày 17/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Sơn So Na Ta về việc quyết định chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng nhãn hiệu của công ty theo yêu cầu của bên chuyển giao là Công ty TNHH Lavisson (trả lời Công văn số 10147/VPCP-ĐMDN ngày 23/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.8.2- Công văn số 8228/NHNN-TTGSNH ngày 11/10/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Ông Dương Minh Kiên, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giải đáp thắc mắc về thành viên sáng lập của Quỹ tín dụng nhân dân Thái Đào, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (trả lời Công văn số 10149/VPCP-ĐMDN ngày 23/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.8.3- Công văn số 2529/BVTV-QLPB của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh về việc mua phân bò khô từ nông dân để xử lý các chất độc hại, các chất có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường, người và động vật; Đóng gói phân bò sau khi xử lý và cung cấp cho thị trường. (Trả lời công văn số 10432/VPCP-DMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng chính phủ).

1.8.4- Công văn số 10114/BCT-XNK ngày 30/10/2017 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của ông Phạm Hoàng Lâm, TGĐ Công ty cổ phần Hưng Lâm về đổi mới phương pháp quản lý lúa gạo Việt Nam gồm các nội dung: Bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, tham gia đấu thầu hợp đồng tập trung và yêu cầu đạt chuẩn đối với nhà máy của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Chọn tạo bộ giống lúa làm thương hiệu xuất khẩu, xây dựng tiêu chuẩn gạo xuất khẩu; sử dụng Logo thương hiệu gạo Việt Nam. (Trả lời công văn số 10939/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng chính phủ).

1.8.5- Công văn số 4385/BTL-Kte của Bộ tư lệnh Phòng không – Không quân trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuê mặt bằng của Công ty VINA tại sân bay Biên Hòa do nhà máy A42 quản lý. Nhà máy A42 đã thỏa thuận với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh này về việc di dời trước 31/12/2017 và các doanh nghiệp đều đồng thuận. (Trả lời công văn số 11011/VPCP/ĐMDN ngày 16/10/2017 của Văn phòng chính phủ).

1.8.6- Công văn số 3336/UBND-KT ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Chiềng Mung, Sơn La về việc phản ánh thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh Sơn La vào thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân Chiềng Mung vào ngày 15/8/2017. Qua xác minh UBND tỉnh Sơn La khẳng định thông tin kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ không do DNTN Chiềng Mung gửi và nội dung các kiến nghị không đúng sự thực. ( Trả lời Công văn số 10483/VPCP-DMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.8.7- Công văn số 126/UBND-ĐN ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trả lời kiến nghị của Công ty CP TM-XNK và công nghệ chống giả Homart TP Hồ Chí Minh đề xuất liên doanh hợp tác nhà nông cùng doanh nghiệp. Đề xuất mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng nên UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Công ty có đề xuất cụ thể, chi tiết hơn để có thể triển khai thực tế. (Trả lời Công văn số 10952/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn phòng Chính phủ).

1.8. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 10/2017, VCCI nhận được 8 văn bản trả lời 10 kiến nghị,. Các văn bản trả lời kiến nghị VCCI nhận được đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị cụ thể như sau:

- Công văn số 7143/UBND-DN ngày 2/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Phú đối với dự án xây dựng Trung  tâm thương mại An Hòa. Dự án của công ty Hoàng Phú bị chậm tiến độ và ngừng thi công trong một thời  gian dài ( kế hoạch hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thi công). Công ty Hoàng Phú cũng không chấp hành các yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để có thể gia hạn thời gian thực hiện nên việc quyết định thu hồi dự án là có cơ sở.  (Kiến nghị số 6, Phụ lục 1, Báo cáo quý II số 1680/PTM-VP ngày 14/7/2017 của VCCI).

- Công văn số 6587/TCHQ-PC ngày 09/10/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính trả lời các kiến nghị gồm:

+ Kiến nghị của Công ty CP Kinh Đô Thăng Long về vướng mắc thủ tục hải quan trong xuất nhập khẩu than củi. Tổng cục Hải quan đề nghị công ty cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến tên hàng, giá bán mặt hàng than củi xuất khẩu để Tổng cục Hải Quan có cơ sở xem xét giải quyết. (Kiến nghị số 1, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI)

+  Công ty CP Que hàn Việt Đức về việc hoàn thuế tự vệ của 8 lô hàng thép nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn. Tổng cục Hải quan khẳng định do Công ty que hàn Việt Đức ký hợp đồng mua lại mặt hàng này của công ty đứng tên trên tờ khai hải quan nhập khẩu nên cơ quan hải quan không có cơ sở hoàn thuế cho công ty Việt Đức. (Kiến nghị số 4, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI)

+ Công ty TNHH Lê Quốc về việc không được tiếp nhận phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng rau quả Hùng Vương. Tổng cục Hải quan khẳng định do Cảng rau quả tổng hợp Hừng Vương không nằm trong danh sách công bố bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam, do đó, cơ quan Hải quan không được thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại đây. (Kiến nghị số 7, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI)

+ Báo cáo về việc giải quyết các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp thuộc thẩm quyền trả lời của Tổng cục Hải quan đã quá hạn trả lời được VCCI thống kê tại Phụ lục 2, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI).

- Công văn số 11465/BGTVT-VT ngày 10/10/2017 và Công văn số 12166/BGTVT-VT ngày 27/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải trả lời Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi Tp. Hồ Chí Minh về đề nghị xin gia hạn niên hạn xe taxi thêm 12 tháng trong thời gian chờ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sửa đổi. Bộ Giao thông và Vận tải ghi nhận đề xuất của các Hiệp hội  để đề xuất nội dung quản lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. ( Kiến nghị số 4, Phụ lục 1, Báo cáo quý 3 số 2708/PTM-VP của VCCI)

- Công văn số 13757/BTC-CST ngày 12/10/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần ô tô TMT về thuế nhập khẩu linh kiện ô tô. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Chính phủ xem xét tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. (Kiến nghị số 1, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 8 số 2360/PTM-VP ngày 21/9/2017 của VCCI).

- Công văn số 13758/ BTC- CST ngày 12/10/2017 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của Tổng công ty Bến thành về thuế xuất khẩu mặt hàng nhôm định hình. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Chính phủ xem xét tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. (Kiến nghị số 5, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 8 số 2360/PTM-VP ngày 21/9/2017 của VCCI).

- Công văn số 6896/TCHQ-PC ngày 23/10/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính báo cáo về việc giải quyết các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp thuộc thẩm quyền trả lời của Tổng cục Hải quan đã quá hạn trả lời được VCCI thống kê tại Phụ lục 2,3 Báo cáo tháng 8 số 2047/PTM-VP ngày 21/9/2017 của VCCI).

- Công văn số 9043/BNN-QLDN ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y (HANVET) về biện pháp đáp trả thương mại đối với các nước gây khó dễ cho sản phẩm thuốc thú ý của Việt Nam. Bộ NN và PTNN khẳng định nhiều thông tin công ty HANVET đưa ra trong kiến nghị chưa phản ánh đúng thực tế quản lý thuốc thu y nhập khẩu từ Thái Lan và đề nghị công ty HANVET nếu có tài liệu, chứng cứ về sự phân biệt đối xử giữa nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu của Thái Lan gửi lại cho Bộ để thảo luận trong cuộc họp các nước ASEAN về thuốc thú y  (Kiến nghị số 6, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 7 số 2047/PTM-VP ngày 21/8/2017 của VCCI)

+ Công văn cũng trả lời 3 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp thuộc thẩm quyền trả lời Bộ NN và PTNN đã quá hạn trả lời nêu trong Phụ lục số 2, Báo cáo tháng 8 số 2047/PTM-VP ngày 21/9/2017 của VCCI.

  1. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Tháng 9/2017, VCCI nhận được 56 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/10/2017, đã có 43 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 13 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Tất cả các kiến nghị đều quá bị hạn trả lời.

- Tháng 10/2017 VCCI nhận được 130 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/10/2017, đã có 36 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 94 kiến nghị chưa được trả lời. (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3), trong đó có một số kiến nghị đã bị quá hạn trả lời.

  1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 10/2017, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- Trong tháng, VCCI hoàn thành góp ý và tiếp tục góp ý các dự thảo: Luật An ninh mạng; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động năm 2018; Thông tư sửa đổi Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; Thông tư sửa đổi Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư sửa đổi Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN về sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;...

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp bao gồm hơn 100 đại biểu chủ tịch các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi tiếp kiến, sau khi lắng nghe ý kiến của  các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân cả nước nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng đánh giá cao vai trò cầu nối, tham vấn giữa VCCI với Chính phủ và các Bộ, ngành. Qua đó thúc đẩy cải cách, góp phần cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính và giấy phép con. Sau khi lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, VCCI và các Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường đối thoại, kiến nghị để Chính phủ lắng nghe và tiếp tục hỗ trợ tốt hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cam kết, Chính phủ sẽ tiếp tục đối thoại cùng doanh nghiệp, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và thực hiện các vấn đề đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tôn vinh, khen thưởng và bảo vệ doanh nghiệp; giảm chi vốn vay để doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt nhất. Chính phủ và chính quyền các cấp sẽ thực hiện tốt phương châm Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và giúp doanh nghiệp có môi trường phát triển lành mạnh, minh bạch, có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của các hiệp hội luôn coi trọng công tác xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, mong muốn các hiệp hội sẽ là nhân tố đi đầu trong việc hỗ trợ, dìu dắt vận động các doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

- VCCI đã tiến hành nghiên cứu rà soát chi phí kinh doanh, đóng góp cho báo cáo “ rà soát, cắt giảm các loại chi phí chính thức ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục cấp phép đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai đối với doanh nghiệp” để báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 3/11/2017.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp 2017 với chủ đề “Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển” nhằm chỉ ra những rào cản, khó khăn thách thức mà thành phần kinh tế tư nhân đang gặp phải, qua đó tìm ra giải pháp hỗ trợ thành phần kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, ổn định và hiệu quả.  Hiện nay, nước ta có hơn 600 ngàn doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, mục tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp tư nhân. Hầu hết đều là các doanh nghiệp trẻ thành lập từ năm 2000 trở lại đây và khá lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ. Các doanh nghiệp tư nhân đang gặp nhiều khó khăn, rào cản ở các lĩnh vực: gánh nặng chi phí, thời gian để tuân thủ quy định pháp luật, rủi ro pháp lý, độ an toàn trong kinh doanh, tiếp cận vốn vay; Lao động và chất lượng lao động, Tiếp cận đất đai,… Để kiến tạo môi trường cho kinh tế tư nhân phát triển, Diễn đàn cho rằng cần có các cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp của tư nhân; thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thông qua các chính sách như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động; Hoàn thiện và bảo đảm thực thi minh bạch, hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Diễn đàn cũng khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân đã làm nên sự phát triển năng động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, mạnh dạn đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới. Do đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó.

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Tổ chức họp báo về các sự kiện của Doanh nghiệp trong tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017. Trong khuôn khổ diễn ra tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng vào đầu tháng 11-2017, VCCI sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị của doanh nghiệp gồm có: Kỳ họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) lần thứ 4 diễn ra từ ngày 4 đến 6-11; Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và đối thoại giữa ABAC với các lãnh đạo APEC. Ngoài 2 hoạt động truyền thống trong khuôn khổ APEC, VCCI đã đề xuất sáng kiến và được chấp thuận tổ chức thêm sự kiện: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) được tổ chức ngày 7/11. Chủ đề của hội nghị này là “Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy”. Trong đó, Hội nghị sẽ giới thiệu một Việt Nam đổi mới toàn diện vì sự phát triển bền vững và là điểm đến thân thiện với doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị còn có các phiên chuyên đề nhỏ: Nông nghiệp bền vững và thông minh; tài chính cho phát triển; y tế và giáo dục; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Đây là sự kiện kết hợp với hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư với 63 tỉnh, thành phố tại Đà Nẵng.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 gồm:

+ Tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2017 với sự tham dự đại diện lãnh đạo chính quyền các địa phương: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình… cùng hơn 700 doanh nhân khu vực duyên hải phía Bắc. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân khu vực duyên hải phía Bắc ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động sản xuất kinh doanh những năm qua dù có nhiều khó khăn thách thức, song cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân vùng duyên hải phái Bắc đã nỗ lực tìm hướng đi mới, học hỏi kinh nghiệm, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, chăm lo ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, khẳng định thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, VCCI đã tôn vinh 26 doanh nghiệp tiêu biểu của khu vực có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội

+ Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình Đối thoại và nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Doanh nhân Việt Nam: Tổ quốc gọi tên mình”. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Xuân Cường, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Viết Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, ông Nguyễn Đức Chung, UVTW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, và nhiều lãnh đạo đại diện cho các bộ, ngành, địa phương cùng hàng trăm lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

+ Ngoài ra, các chi nhánh, văn phòng đại diện của VCCI trên cả nước cũng phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam, đối thoại doanh nghiệp và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu.

- Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu: “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” – Cúp Bông Hồng Vàng tặng cho 100 nữ doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong điều hành, quản lý doanh nghiệp; tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng. Buổi Lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và gần 500 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện từ Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức quốc tế; các tập đoàn, hiệp hội/hội doanh nghiệp, các nữ doanh nhân trên toàn quốc cùng đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình. Được tổ chức lần đầu vào năm 2006, đến nay danh hiệu Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng đã trở thành một động lực quan trọng để các Nữ doanh nhân Việt Nam phấn đấu và cống hiến ngày càng nhiều cho xã hội. Các tiêu chí đánh giá và bình xét để lựa chọn các nữ doanh nhân đạt danh hiệu đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, dựa trên những cống hiến của các Nữ doanh nhân cho nền kinh tế nước nhà và cho cộng đồng xã hội.

- Tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân nữ trong nền kinh tế số” với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội, hội, câu lạc bộ doanh nhân nữ và các doanh nhân nữ tiêu biểu trên toàn quốc. Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho các doanh nhân nữ được cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp trong nền kinh tế số và áp dụng các công cụ truyền thông xã hội trong thương mại điện tử. Những vấn đề doanh nhân nữ phải đối mặt và cần đổi mới tư duy để thích ứng, tận dụng cơ hội do nền kinh tế số và thương mại điện tử mang lại cũng được thảo luận tại diễn đàn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân nữ xây dựng chiến lược phát triển, vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Diễn đàn bao gồm 2 phiên thảo luận chính: “Khởi nghiệp và kinh doanh trong kỷ nguyên số” và “Sử dụng công cụ truyền thông xã hội để kinh doanh và tăng trưởng” với các diễn giả, khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, doanh nhân nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh…Bên cạnh Diễn đàn, các hoạt động bên lề như tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của doanh nhân nữ, chương trình Gala Dinner Giao lưu với các Doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu cũng đã được tổ chức để tạo cơ hội để các doanh nhân nữ tham dự kết nối kinh doanh, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

- Tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ IV với chủ đề “Nhân rộng những mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức Phát triển Bền vững” với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu đại diện cho các cơ quan Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí trong, ngoài nước. Diễn đàn tập trung thảo luận về: Sự cần thiết của việc thúc đẩy và nhân rộng các giải pháp/mô hình kinh doanh sáng tạo để thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững trong chương trình Nghị sự 2030; Huy động sự tham gia hiệu quả của khu vực tư nhân trong việc thực hiện các cam kết của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng các mô hình kinh doanh bền vững… Diễn đàn cũng là dịp để các nhà điều hành doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, qua đó giúp tăng cường hỗ trợ từ phía Chính phủ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại Diễn đàn, VCCI đã khẳng định sẽ triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn (VCCE), khuyến khích các doanh nghiệp góp phần xây dựng một nền kinh tế phi rác thải, tạo công ăn việc làm cho thị trường lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư tại Việt Nam, cũng như nắm bắt được cơ hội kinh doanh trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ do nền kinh tế tuần hoàn mang lại. Đồng thời, VCCI cũng sẽ hợp tác với Trung tâm Thương mại Quốc tế (International Trade Center) áp dụng Bản đồ phát triển bền vững-Sustainability Map, bộ hệ thống tiêu chuẩn để hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

- Phối hợp với Facebook tổ chức diễn đàn “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Hiện nay, thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc thực hiện số hóa nền kinh tế tại Việt Nam sẽ tăng cường sức mạnh cho các DNNVV gia nhập thị trường toàn cầu. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng các ứng dụng công nghệ số để phát triển, đồng thời giảm thiểu chi phí logistics và giao dịch, trong đó mạng xã hội là một công cụ hữu hiệu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các DNNVV tham gia vào thị trường toàn cầu để mua bán hàng hóa, dịch vụ, góp phần mở ra cơ hội cho các DNNVV về tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, rào cản lớn đối với các DNNVV là chi phí về công nghệ có nơi còn cao. Sự hiểu biết về thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, chỉ khoảng 20%, cũng hạn chế khả năng phát triển của các doanh nghiệp. Để vượt qua thách thức này, Diễn đàn đề xuất một số kiến nghị: Chính phủ cần đẩy mạnh việc cải cách các thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo khâu đột phá trong phát triển doanh nghiệp và phát triển kinh tế; Các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thông tin thị trường, ngành hàng tiềm năng và các chuẩn mực quốc tế, trên cơ sở đó định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn; Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội hiện nay không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về mặt bằng, chi phí quảng cáo mà còn giúp doanh nghiệp lan tỏa thông tin một cách nhanh chóng đến nhiều đối tượng khách hàng với chi phí thấp và độ chính xác cao cho từng sản phẩm cụ thể, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề quan trọng nhất là doanh nghiệp phải thay đổi tư duy kinh doanh và lựa chọn công nghệ phù hợp.

- Phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Lễ ra mắt Liên minh các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam. Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam đang từng bước phát triển mạnh trong những năm gần đây. Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp điện tử tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Việc mở rộng mạng lưới sản xuất xuyên quốc gia của các doanh nghiệp điện tử đa quốc gia đã mang lại tác động tích cực đối với nền kinh tế ở các nước đang phát triển như Việt Nam thông qua việc sử dụng vốn, công nghệ và lao động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại những vấn đề liên quan đến lao động, việc làm. Vì vậy, việc ra mắt Liên minh nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra một diễn đàn để các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như những nhà cung ứng trong ngành điện tử tại Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác cùng có lợi để cùng nhau xây dựng thực hành lao động có trách nhiệm hơn, tạo ra nhiều việc làm bền vững hơn cho ngành điện tử Việt Nam.

- Một số hoạt động khác: Tiếp tục chuẩn bị tổ chức các hoạt động APEC CEO Summit 2017; Tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ thương mại quốc tế cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ”(31/10); Tổ chức Hội nghị thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Invest); Tổ chức đánh giá kết quả Dự án hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động; Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ô tô điện, xe máy và xe đạp điện Quảng Tây lần 2; Tổ chức Lễ trao giải thưởng Giải bóng đá Doanh nghiệp toàn quốc (lần thứ 2) “Cúp VCCI – FLC” năm 2017; Tổ chức tọa đàm “Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hàm ý cho Việt Nam”; Tổ chức hội thảo “Bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài: Các dịch vụ của WIPO dành cho các doanh nghiệp Việt Nam”; ...

  1. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp:

Trong tháng 10 năm 2017, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị mới phát sinh của doanh nghiệp. Danh mục các kiến nghị mới phát sinh được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Các Bộ: Lao động, Thương binh và xã hội, Y tế, Giao thông Vận tải.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Trung tâm thông tin kinh tế (Để đăng tải lên Website)

- Lưu VT, VP (TH).   

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10/2017 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ Công thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ Y tế (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ Xây Dựng (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của Bộ Giao Thông vận Tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 10/2017 của một số bộ, ngành, địa phương khác (Tải về)

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)