Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

BHXH thống nhất với Bộ y tế, Bộ KHĐT đưa ra chủ trương mới xây dựng kế hoạch đấu thầu tập trung thống nhất tại 1 đơn vị (có thể là Sở y tế như trước đây có tư vấn, giám sát, thẩm định của BHXH mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong đấu thầu và cung ứng thuốc). Trường hợp những Tỉnh thành phố có dân số đông, BV sử dụng kinh phí thuốc, vật tư lớn thì mới có đề xuất đấu thầu riêng (có thể phân hạng hoặc căn cứ qui mô bệnh nhân và tình hình sử dụng thuốc, VTYT). Còn lại thì vẫn đấu thầu tập trung (Bao gồm việc tổ chức tập trung lẫn việc đấu tất cả Danh mục các hoạt chất không tách Danh mục các hoạt chất ra như bây giờ). Việc đấu thầu tập trung 1 nơi này hiện đang được phần lớn các tỉnh, bệnh viện, doanh nghiệp thấy hợp lý và có cơ sở để triển khai thực hiện.

Thứ tư, 24-11-2017 | 13:49:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: BHXH thống nhất với Bộ y tế, Bộ KHĐT đưa ra chủ trương mới xây dựng kế hoạch đấu thầu tập trung thống nhất tại 1 đơn vị (có thể là Sở y tế như trước đây có tư vấn, giám sát, thẩm định của BHXH mà vẫn đảm bảo hiệu quả trong đấu thầu và cung ứng thuốc). Trường hợp những Tỉnh thành phố có dân số đông, BV sử dụng kinh phí thuốc, vật tư lớn thì mới có đề xuất đấu thầu riêng (có thể phân hạng hoặc căn cứ qui mô bệnh nhân và tình hình sử dụng thuốc, VTYT). Còn lại thì vẫn đấu thầu tập trung (Bao gồm việc tổ chức tập trung lẫn việc đấu tất cả Danh mục các hoạt chất không tách Danh mục các hoạt chất ra như bây giờ). Việc đấu thầu tập trung 1 nơi này hiện đang được phần lớn các tỉnh, bệnh viện, doanh nghiệp thấy hợp lý và có cơ sở để triển khai thực hiện.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Theo quy định đấu thầu hiện tại, Sở y tế đấu thầu tập trung địa phương một số hoạt chất (106 hoạt chất), các hoạt chất còn lại thì tùy theo đơn vị sử dụng đấu thầu theo nhu cầu của đơn vị. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều chủ đầu tư mời thầu với số lượng quá nhỏ, chi phí cho các nhà thầu mua hồ sơ thầu, chi phí làm thầu tốn kém, giá không đồng nhất dù trong cùng một tỉnh. Một gói thầu theo quy định đều phải làm đầy đủ quy trình như quy định của luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn luật gây tốn kém thời gian, chi phí, nhân lực của cả hai bên chủ đầu tư và doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: 365/BHXH-DVT, Ngày: 31/01/2018

Nội dung trả lời:

Các nội dung kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam liên quan đến đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương, diều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thụốc, không thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam sẽ tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp để nghiên cứu, có ý kiến tham gia trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ý kiến bạn đọc (0)