Theo đó, Thông tư bổ sung mã 0470 “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025”.

Từ Mã 0741 đến mã 0477 là mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.

Bổ sung mã Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia tại hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Bổ sung mã Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia tại hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa

Cụ thể, mã 0471 "Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo”; mã 0472 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”; mã 0473 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng”; mã 0474 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững”; mã 0475 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”; mã 0476 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”; mã 0477 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình”.

Từ mã 0490 đến mã 0499 và mã 0501, mã 0502 là mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025. Trong đó, mã số 0490 là “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; các mã còn lại là mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể

Ngoài ra, TT 51 bổ sung mã số 0510 cho "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025”. Các mã số từ 0511 đến 0521 là mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuối giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc…

Về việc tổ chức thực hiện, TT 51 nêu rõ, đối với số liệu dự toán, chi ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021, năm 2022 bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ được tích hợp trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 -2025, nhưng đã được hạch toán theo mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2016 -2020 ban hành tại Phụ lục IV kèm theo TT 342.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan tài chính các cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hạch toán điều chỉnh số dự toán, số đã chi ngân sách nhà nước sang mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc giai giai đoạn 2021 -2025 ban hành tại thông tư này. Thời hạn thực hiện trước ngày 15/10/2022.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy định tại thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.