Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tính đến ngày 30/8/2023, Bộ Tài chính có 774 DVCTT, trong đó: 311 DVCTT toàn trình, 79 dịch vụ công một phần và 384 dịch vụ công cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cơ quan thuế sẽ làm việc trên môi trường mạng nhiều hơn là tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành bộ phận một cửa ổn định, hiệu quả. Tính từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/8/2023, đã tiếp nhận 756 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 502 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 254 hồ sơ và không có hồ sơ quá hạn.

Về việc xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 125/150 nhiệm vụ theo kế hoạch (trong đó, đã hoàn thành 36 nhiệm vụ, triển khai 55 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ theo kế hoạch).

Bộ Tài chính luôn xác định cải cách hành chính trong đó có cải cách TTHC là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nói chung, sự phát triển của ngành nói riêng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách TTHC đúng theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đồng thời, rà soát, loại bỏ ngay theo thẩm quyền những TTHC đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.../. 

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-da-bai-bo-33-thu-tuc-hanh-chinh-khong-can-thiet-135708.html