Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bộ TN & MT nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và với các nhà sản xuất ô tô để có quy định khả thi và phù hợp hướng dẫn thực hiện Quyết định 16 như lộ trình cần thiết. (Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 50/2013/QĐ-TTg về những sản phẩm không sử dụng được nữa (ELP) và việc thu gom và xử lý có liên quan)

Chủ nhật, 23-06-2017 | 14:19:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bộ TN & MT nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và với các nhà sản xuất ô tô để có quy định khả thi và phù hợp hướng dẫn thực hiện Quyết định 16 như lộ trình cần thiết. (Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 50/2013/QĐ-TTg về những sản phẩm không sử dụng được nữa (ELP) và việc thu gom và xử lý có liên quan)

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VBF (Nhóm công tác công nghiệp ô tô & xe máy)

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Bộ TN & MT nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và với các nhà sản xuất ô tô để có quy định khả thi và phù hợp hướng dẫn thực hiện Quyết định 16 như lộ trình cần thiết. (Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 50/2013/QĐ-TTg về những sản phẩm không sử dụng được nữa (ELP) và việc thu gom và xử lý có liên quan)


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

Thực hiện quy định tại Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phôi họp chặt chẽ với các bên liên quan cũng như các nhà sản xuất, phân phối sản phẩm thuộc đối tượng phải thực hiện quy định ve thu hồi, xử lý sản phâm thải bỏ theo Quyêt định sô 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Hiện nay, Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan cũng như các bên thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg (như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam - VAMM...) xây dựng Thông tư hướng dẫn thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 6 năm 2017.

Ý kiến bạn đọc (0)