Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần thống nhất quy định về hình thức đấu thầu lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN)

Thứ sáu, 29-06-2017 | 10:02:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần thống nhất quy định về hình thức đấu thầu lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN)

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định “Đối với các gói thầu tư vấn định giá có giá trị không quá 03 tỷ đồng thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án CPH có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố; trường hợp xét thấy cần phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu quy định hạn mức chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công là không quá 500 triệu đồng.

Như vậy, 2 Nghị định đang quy định không thống nhất về hình thức đấu thầu lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.Vì vậy, đề nghị xem xét quy định thống nhất về nội dung này.


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn: 4491/BKHĐT - PTDN, Ngày: 02/06/2017

Nội dung trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 15/7/2014, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4521/BKHĐT- PTDN tham gia ý kiến đối với Bộ Tài chính về vấn đề này, trong đó đã nêu rõ theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng mới được áp dụng chỉ định thầu. Theo đó, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Ban soạn thảo (Bộ Tài chính) sửa đổi dự thảo Thông tư Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá tri doanh nghiệp theo hướng: quy định hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn định giá xuống không quá 500 triệu đồng.

Tuy nhiên tại điểm b khoản 3 điều 12 Thông tư số 127/2014/TT-BTC được ban hành vẫn quy định đối với gói thầu tư vấn định giá có giá ừị từ 500 triệu đồng đến không quá 3 tỷ đồng thì cơ quan quyết định phương án cổ phần hoá có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, hạn mức áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn định giá theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 12 Thông tư số 127/2014/TT-BTC

(trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13) không phù hợp vói quy định về hạn mức chỉ định thầu nêu tại khoản 1 điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 điều 73 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã quy định rõ người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thau, nghĩa là người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu. Như vậy, trong mọi trường hợp áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 không có trường hợp nào cần xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Ke hoạch và Đầu tư cũng đã đề nghị Ban soạn thảo (Bộ Tài chính) cân nhắc, xem xét lại vấn đề về hạn mức và thẩm quyền trong việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để quy định cho phù họp và thống nhất, đảm bảo tuân thủ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

Vì vậy, quý Tập đoàn có thể tham khảo thêm ý kiến của Bộ Tài chính.

 

Ý kiến bạn đọc (0)