Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời. Nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường.

Chủ nhật, 22-06-2017 | 15:27:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời. Nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – Tp. Hải Phòng

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Chính phủ cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, sao cho thủ tục giấy tờ được nhanh chóng, kịp thời. Nhất là đối với một số lĩnh vực đang có nhiều bức xúc như: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khoáng sản, tài nguyên, môi trường.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

Nhằm phát hiện và xử lý dứt điểm các sai phạm ừong quản lý, sử dụng đất đai, trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đên 2020. Theo đó, từ các năm 2017 đến năm 2020, hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra ữên địa bàn các tỉnh ữên phạm vi cả nước.

Riêng trong năm 2017, nội dung Đề án sẽ tập ữung vào việc: Thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của các cấp, trọng tăm là các thủ tục: thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đât; giao đất, cho thuê đât, chuyển mục đích sử dụng đất (kể cả thông qua đấu giá); đăng ký lần đầu và đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận đốii với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến thời điểm thanh tra”. Theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp thanh tra tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tỉnh, thành phố còn lại sẽ chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến bạn đọc (0)