Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính phủ nên xác định các điều kiện phù hợp dựa trên từng lĩnh vực công việc. Khi triển khai công tác đào tạo tập huấn vệ sinh an toàn lao động tại công ty, các quy định như thông báo trước ngày thực hiện cho chính quyền, tài liệu áp dụng, báo cáo triển khai v.v quá nghiêm khắc và khó thực hiện. Các quy định nên được thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của công ty và tùy theo nghề nghiệp. Ngoài ra, Khi đào tạo tập huấn tại doanh nghiệp có thể tập huấn hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:34:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính phủ nên xác định các điều kiện phù hợp dựa trên từng lĩnh vực công việc. Khi triển khai công tác đào tạo tập huấn vệ sinh an toàn lao động tại công ty, các quy định như thông báo trước ngày thực hiện cho chính quyền, tài liệu áp dụng, báo cáo triển khai v.v quá nghiêm khắc và khó thực hiện. Các quy định nên được thay đổi tùy theo lĩnh vực hoạt động của công ty và tùy theo nghề nghiệp. Ngoài ra, Khi đào tạo tập huấn tại doanh nghiệp có thể tập huấn hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 29-Nghị định 44/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động đã quy định doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động như đối với điều kiện của tổ chức huấn luyện là rất khắt khe, không hợp lý để áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Điều 26, 28, 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã quy định rõ về điều kiện huấn luyện. Thực tế quy đinh của Luật ATVSLĐ, Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định theo hướng mở, tạo điều kiện chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tuân thủ pháp luật. Trong công tác huấn luyện ATVSLĐ doanh nghiệp có quyền tự quyêt giữa việc thuê dịch vụ huân luyện hoặc tự huấn luyện, tuy nhiên dù lựa chọn nào cũng phải bảo đảm chât lượng huấn luyện mà luật pháp quy định. Như đã tình bày tại ý kiên thứ nhât, việc huấn luyện chỉ có thể thực hiện được khi có người huân luyện đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm; có chương trình, tài liệu huân luyện phù họp và có cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện thực hành. Như vậy, nêu doanh nghiệp nhận thấy có đủ điều kiện nêu trên thì có thê lập bộ hồ sơ chứng minh theo quy định tại Điều 29 Nghị định 44/2016/NĐ-CP đê được xem xét và được công nhận phạm vi tự huấn luyện phù hợp với năng lực của doanh nphiệp. Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp được thông báo đủ điều kiện như ý kiên thứ nhất đã nêu ví dụ.

Trường hợp doanh nghiệp không có khà năng tự huấn luyện mà phải thuê dịch vụ thì doanh nghiệp cũng có quyền đưa ra các tiêu chí và các yêu cẩu về chất lượng huấn luyện để có thể lựa chọn tổ chức huấn luyện đáp ứng yêu cầu và chi phí hợp lý. Doanh nghiệp đồng thòi cũng có quyền kiểm tra, đánh giá chất lượng tồ chức huân luyện trước khi tiến hành huấn luyện chính thức bằng cách kiểm, tra trình độ giảng viên, kiểm tra chương trình, nội dung huấn luyện, thậm chí yêu cầu sửa đôi, bô sung những nội dung phù hợp với đặc thù doanh nghiệp...; băng cách kiêm tra như vậy, doanh nghiệp sẽ chọn lựa được đơn vị cung cấp dịch vụ huấn luyện đúng quy định .của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc (0)